DZP.271.20.2019.AD Opracowanie scenariusza, koncepcji i dokumentacji projektowej aranżacji wystaw oraz pomieszczeń wchodzących w skład zaplanowanej interaktywnej wystawy książki i prasy "ELKAMERA" w ramach projektu pn. "Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - ETAP I" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

» Opis zapytania

Nazwa: Opracowanie scenariusza, koncepcji i dokumentacji projektowej aranżacji wystaw oraz pomieszczeń wchodzących w skład zaplanowanej interaktywnej wystawy książki i prasy "ELKAMERA" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Opis: Proszę załączyć wypełniony ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - WYCENA, sporządzony zgodnie z wymaganiami pkt VI. ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

CENA NETTO oferty musi odpowiadać wartości podanej w wierszu cena (bez VAT) wykonania zamówienia w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - WYCENA.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
DANE TELEADRESOWE WYKONAWCY (Proszę wypełnić ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO i załączyć, proszę potwierdzić.)
wzór Umowy (Akceptuję wzór umowy, proszę potwierdzić )
WYKAZ USŁUG (Proszę załączyć wypełniony WYKAZ USŁUG - ZAŁĄCZNIK NR 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie (dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie muszą być wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, i należy je złożyć w formie skanu dokumentu) )
WYKAZ OSÓB (Proszę załączyć wypełniony WYKAZ OSÓB - ZAŁĄCZNIK NR 5 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO )
Termin realizacji zamówienia (data rozpoczęcia: data udzielenia zamówienia
Etap I – Scenariusz ekspozycji stałej: 5 tygodni od daty udzielenia zamówienia,
Etap II – Koncepcja aranżacji ekspozycji: 3 tygodnie od daty wskazania wariantu scenariusza przez Zamawiającego,
Etap III – Projekt budowlany i wykonawczy: 9 tygodni od zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego,
Etap IV – pozostałe opracowania: 2 tygodnie od daty odbioru dokumentacji z Etapu III
Data zakończenia Etapów I-IV: 21 tygodni od daty udzielenia zamówienia.
Etap V - Nadzór autorski: do 36 miesięcy od daty uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia
na budowę
)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Kultura i sztuka
  • Organizacja imprez
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się