GKV.222.10.2019 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr 977 i 981 położonych w mieście Żarów (021908_4.0001),powiat świdnicki, woj.dolnośląskie

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów
Opis: Czynności należy wykonać dla działek nr 977 i 981 położonych w mieście Żarów (021908_4.0001), powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert (Proszę potwierdzić TAK)
offer_value (Wartość oferty)
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany a stosowna dokumentacja, w tym operat techniczny zostanie przekazany do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy (Proszę potwierdzić TAK)
Zamówienie wykonane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi oraz opisem zamówienia (Proszę potwierdzić TAK)
Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, kadrowym i znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającymi wykonanie zamówienia (Proszę potwierdzić TAK)
Występując jako podmiot gospodarczy przedmiot prowadzonej przeze mnie działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia (Proszę potwierdzić TAK)
W stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości (Proszę potwierdzić TAK)
Zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń (Proszę potwierdzić TAK)
Wyrażam zgodę na płatności określone w rozeznaniu cenowym (Proszę potwierdzić TAK)
Osobą, która wykonać będzie czynności klasyfikatora jest (Proszę podać imię i nazwisko klasyfikatora; w przypadku klasyfikatorów, którzy nie wykonywali czynności na terenie powiatu świdnickiego należy do oferty załączyć kopie właściwych dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętności)
Osobą, która posiada uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia jest (Proszę podać imię i nazwisko, nr uprawnień)
Wypełniłem obowiązek informacyjny wobec osób, przy pomocy których będę wykonywał prace (W przypadku, gdy osoby wymienione w pkt.10 i 11 są osobami trzecimi (pracownik, współpracownik, zleceniobiorca) Wykonawca dodatkowo załącza oświadczenie wg wzoru załączonego do zapytania. )
Prowadziny działalność w formie spółki cywilnej (Proszę podać TAK/NIE; w przypadku tak proszę załączyć kopię umowy spółki cywilnej wraz z aneksami)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.04.2019 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się