Zakup wyrobów metalowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup asortymentu wymienionego w tabeli znajdującej się w pkt. 3.2.1. siwz.
2. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia oraz wag i wymiarów służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi (chyba, że w opisie pozycji przedmiotu zamówienia nie zawarto zapisu o równoważniku). Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Wielkości występujące w opisie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia określonego w tabeli w pkt. 3.2.1. siwz podane są w mm.
4. Zamawiający dopuszcza niewielkie odchylenia od wymiarów określonych w tabeli w pkt. 3.2.1. siwz, wynikające ze standardów i norm przyjętych przez różnych producentów, pod warunkiem, że różnice nie prowadzą do zmian właściwości i możliwości wykorzystania asortymentu w stosunku do opisu zawartego w poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia, oraz nie powodują zaburzenia możliwości porównawczych otrzymanych ofert.
5. Wszystkie określone w tabeli w pkt. 3.2.1. niniejszej specyfikacji materiały winny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości, certyfikaty i karty pre-rejestracji REACH – gwarant dopuszczenia na rynek (jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów), winny być dostarczone wraz z towarem, lub przed podpisaniem umowy w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego.
6. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2.1 niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
7. Ilości określone w tabelach w pkt. 3.2.1 niniejszej specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
9. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: 12 miesięcy od dnia dostawy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.04.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Metale
  • Półwyroby stalowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się