wykonanie usług w zakresie 5 – letnich: 1) przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów w zakresie budowlanym i sanitarnym (część I), 2) przeglądów stanu technicznego instalacji elektrycznych wraz z badaniami (część II), będących 100% własności m. st.. Warszawy w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług w zakresie 5 – letnich:
3) przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów w zakresie budowlanym
i sanitarnym (część I),
4) przeglądów stanu technicznego instalacji elektrycznych wraz z badaniami (część II),
będących 100% własności m. st.. Warszawy w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części.

Oferta częściowa nr I – wykonanie usług w zakresie 5 letnich przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów w zakresie budowlanym i sanitarnym, będących
w 100% własnością m. st. Warszawy w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola.

Zakres usługi obejmuje wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków, nieruchomości zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.KLAUZULA SPOŁECZNA
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. w szczególności co najmniej 1 osoba świadcząca prace
w zakresie przeglądów technicznych budowlanych i co najmniej 1 osoba świadcząca prace w zakresie przeglądów sanitarnych.

Klauzula społeczna będzie zastosowana jako społeczne kryterium oceny ofert

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.
5. Dopuszcza się zmianę osoby, o której mowa w pkt. 1, wykonującej przedmiot zamówienia. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.
6. Wykonawca/Podwykonawca w terminie do 21 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt. 4, jest zobowiązany zatrudnić inne osoby nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wykluczają innych obowiązków nałożonych na Wykonawcę przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego i zasady etyki zawodowej.
8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt.1
i następnych przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 4 i następnych, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 2 i 3 zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.
Sankcje z tytułu niespełnienia dokumentowania zatrudnienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do s.i.w.z.


Oferta częściowa nr II - wykonanie usług w zakresie 5-cio letnich przeglądów stanu technicznego instalacji elektrycznych wraz z badaniami, będących w 100% własnością m. st. Warszawy, w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres usługi obejmuje wykonanie przeglądów 5-cio letnich wraz z badaniami instalacji elektrycznych nieruchomości zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.KLAUZULA SPOŁECZNA
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. w szczególności co najmniej 2 osoby świadczące prace w zakresie wykonywania przeglądów instalacji elektrycznych.

Klauzula społeczna będzie zastosowana jako społeczne kryterium oceny ofert

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
5) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
6) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
7) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
8) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.
5. Dopuszcza się zmianę osoby, o której mowa w pkt. 1, wykonującej przedmiot zamówienia. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.
6. Wykonawca/Podwykonawca w terminie do 21 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt. 4, jest zobowiązany zatrudnić inne osoby nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wykluczają innych obowiązków nałożonych na Wykonawcę przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego i zasady etyki zawodowej.
8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt.1
i następnych przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 4 i następnych, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 2 i 3 zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.
Sankcje z tytułu niespełnienia dokumentowania zatrudnienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do s.i.w.z.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.04.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi eksploatacji i napraw
  • Usługi eksploatacji budynków
  • Usługi eksploatacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się