Remont i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania (II strefa, poziomy instalacyjne oraz SUW) wraz z malowaniem pomieszczeń w Domu Studenckim "KREDKA" przy ul. Grunwaldzkiej 69 we Wrocławiu - II STREFA oraz SUW

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania (II strefa, poziomy instalacyjne oraz SUW) wraz z malowaniem pomieszczeń w Domu Studenckim "KREDKA" przy ul. Grunwaldzkiej 69 we Wrocławiu - II STREFA oraz SUW

1.1 Zakres prac przewidziany zamówieniem obejmuje:
1) Roboty instalacyjne - c.o.:
a) zabezpieczenie pomieszczeń podczas wykonywania prac (zabezpieczenie mebli i innego wyposażenia budynku przed zabrudzeniem oraz zniszczeniem podczas wykonywania prac wraz z udostępnieniem miejsca dla frontu robót),
b) demontaż istniejącej instalacji oraz pionów c.o. wraz z zabudową i izolacją,
c) rozbiórka i odtworzenie zabudowy pionów;
d) rozbiórka i odtworzenie sufitów podwieszonych;
e) przebicia i wykucia w stropach oraz w ścianach,
f) rozprowadzenie i montaż nowej instalacji c.o. wraz z zaworami i grzejnikami,
g) wykonanie przejść p. poż.,
h) montaż izolacji na przewodach instalacji c.o.,
i) dostawa i montaż Stacji Uzdatniania Wody oraz układu napełniania zładu z automatycznym uzupełnianiem wody zlokalizowanym na XV piętrze;
j) wydzielenie pomieszczenia dla SUW;
k) uruchomienie SUW, przeszkolenie pracowników DS. Kredka w zakresie obsługi SUW i koszt z tym związany ponosi Wykonawca,
l) płukanie i uruchomienie instalacji c.o.,
m) próby szczelności, próby na gorąco oraz testy instalacji c.o.,
n) uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach po przebiciach,
o) malowanie ścian, sufitów, szachtów instalacyjnych,
p) zgłoszenie firmie serwisującej SAP unieczynnienia czujek w pomieszczeniach objętych remontem oraz ponowne zgłoszenie po zakończeniu robót do ich uruchomienia,
q) przeniesienie gniazd elektrycznych i teletechnicznych,
r) wykonanie napraw poinstalacyjnych ścian, stropów, sufitów podwieszanych i posadzek oraz innych elementów zniszczonych podczas prowadzonych prac:
─ po wykonaniu instalacji, należy naprawić wszystkie uszkodzenia elementów budynku powstałe w czasie prac,
─ ubytki ścian i stropów należy wypełnić zaprawą dopuszczoną do stosowania w budownictwie, a warstwy wierzchnie wykonać z zachowaniem powierzchni i gładkości nie gorszych od istniejących,
─ ubytki posadzek wypełnić zaprawą dopuszczoną do stosowania w budownictwie, a warstwy wierzchnie uzupełnić z zachowaniem technologii wykonania istniejących posadzek,
─ po wykonaniu napraw tynkarskich należy dwukrotnie malować barwą istniejącą miejsca napraw, łącznie z najmniejszymi możliwymi do wydzielenia całkowitymi płaszczyznami, kolory ścian i stropów dopasować do istniejących.
─ przebicia w przegrodach pożarowych wypełnić materiałem o odpowiedniej odporności ogniowej,
s) Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych naprawi wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie prac oraz pomaluje elementy i ściany, które nie były przewidziane do remontu, a uległy zabrudzeniu lub uszkodzeniu w trackie remontu przez jego pracowników.
t) usunięcie i wywóz gruzu oraz pozostałych materiałów z demontażu wraz z ich utylizacją oraz opłaty z tym związane ponosi Wykonawca,
u) składowanie złomu przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Kierownika obiektu, celem przekazania i dalszego zagospodarowania przez Dział Spraw Studenckich,
v) natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
w) zabezpieczenie windy udostępnionej do przewozu materiałów budowlanych przed uszkodzeniami oraz zapewnienie niepalności materiałów użytych do jej zabezpieczenia,
x) inne prace tymczasowe/towarzyszące zapewniające kompletność wykonania przedmiotu umowy i koszty z tym związane ponosi Wykonawca;

2.2 Roboty budowlane w modułach mieszkalnych:
a) przygotowanie podłoża – zmycie brudu i kurzu,
b) odgrzybianie sufitów,
c) miejscowe równanie tynków gipsem szpachlowym (ściany,)
d) wykonanie gładzi gipsowej za grzejnikami,
e) wzmocnienie nadproży okiennych poprzez wklejenie siatki ortogonalnej,
f) gruntowanie podłoża,
g) dwukrotne malowanie podłoża farbami akrylowymi (sufity - białe),
h) dwukrotne malowanie podłoża farbami akrylowymi i lateksowymi (ściany, powierzchnie za grzejnikami - kolorowe),
i) dwukrotne malowanie podłoża farbami olejnymi (lamperie, drzwi wewnętrzne, rury wodociągowe).

2) Zakres wykonywania prac budowlanych stanowi 4 etapy obejmujące wykonanie robót w poszczególnych ćwiartkach wskazanych na załączniku nr 12 do SIWZ. Przyporządkowanie pionów do poszczególnych ćwiartek (numeracja pionów zgodna z dokumentacją projektową):

1 ćwiartka – piony P1, P2, P3 (łazienkowy), P4, P4a, P5.
2 ćwiartka – piony P12, P13, P14, P15, P15a, P16 (łazienkowy), P17.
3 ćwiartka – piony P19 (łazienkowy), P20, P21, P22, P22a, P23, P24.
4 ćwiartka – piony P6, P7, P7a, P8, P9, P10 (łazienkowy), P11.

Kolejność wykonywania poszczególnych etapów będzie uzgodniona indywidualnie z Wykonawcą robót budowlanych po ustaleniu harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego w dniu wprowadzenia na budowę. Roboty budowlane będą wykonywane ćwiartkami. Wraz z wykwaterowaniem studentów Wykonawcy będą przekazywane kolejne moduły mieszkalne.
Wykonawca będzie mógł przystąpić do rozpoczęcia robót w kolejnej ćwiartce w momencie zaawansowania prac w 70% w bieżąco remontowanej ćwiartce.

3) Remont instalacji wykonywany będzie w budynku wysokościowym czynnym 7 dni w tygodniu i 24h/dobę, dlatego konieczne będzie uzgodnienie terminów wykonywania prac budowlanych z Użytkownikiem oraz z właścicielem przychodni lekarskiej mieszczącej się na I piętrze budynku. Przez holl przychodni lekarskiej przebiegają piony wznośne oznaczone jako I i II.
Z uwagi na charakter lokalu usługowego znajdującego się na I piętrze wymagana będzie duża staranność w utrzymaniu porządku w ww. obiekcie m.in. poprzez zabezpieczanie elementów narażonych na uszkodzenia oraz kurz. Roboty budowlane należy tak zorganizować, aby nie zakłócały one pracy oraz funkcjonowania całego obiektu.
W trakcie robót remontowych, objętych przedmiotem zamówienia, będą realizowane
inne roboty remontowe. Wiąże się to z obecnością większej liczby firm wykonawczych na terenie obiektu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się