Wykonanie naprawy urządzeń instalacji domofonowych i mechanizmów otwierania i zamykania drzwi w obiektach na terenie IZ Poznań

» Opis zapytania

Wykonanie naprawy urządzeń instalacji domofonowych i mechanizmów otwierania i zamykania drzwi w obiektach na terenie IZ Poznań.
Warunkiem udziału w postępowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1)posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonywania działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3)dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym do wykonania Zamówienia;
4)jego oferta nie podlega odrzuceniu w przypadkach określonych w § 30 Regulaminu.
II. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunek :
a) określony w Sekcji I ust.2 powyżej jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
Na potwierdzenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą proszę złożyć skany następujących dokumentów:
1). aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2). opłaconą polisę a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 tys. złotych.
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania pracowników z zagrożeniami występującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób przyjęty u Zamawiającego. W każdym przypadku zatrudnienia pracowników (własnych czy Podwykonawcy), Wykonawca sporządza „Wykaz pracowników, poinformowanych o zagrożeniach”, którego oryginał pozostaje u Wykonawcy, a kopię otrzymuje Zamawiający.
Przed przystąpieniem do prac objętych zamówieniem ,Wykonawcę zobowiązuje się do wystąpienia do Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu o przekazanie informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac a także informacji stosownie do zapisów art. 2071 Kodeksu Pracy najpóźniej 3 dni przed planowanym informowaniem o zagrożeniach i wskazanie danych osoby upoważnionej do kontaktu oraz odbioru dokumentów.
Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o pracownikach wykonawcy wg załącznika nr 6 do ibh-105,
b) Wykaz pracowników w 2 egzemplarzach wg załącznika nr 4 do Ibh-105,
c) Oświadczenie, że pracownicy zostali zapoznani z zagrożeniami wg załącznika nr 7 do Ibh-105.
Dzień przed wyznaczonym terminem informowania o zagrożeniach, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić uczestnictwo telefonicznie: 61 633 23 17 lub +48 668 637 247.
Warunkiem udzielenia informacji jest bezwzględna realizacja zapisów
Informowanie o zagrożeniach odbywać się będzie w formie ustnej.
W sytuacjach szczególnych dopuszcza się zmianę w realizacji informowania o zagrożeniach opisanych powyżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się