PWiK-ZP/05/2019 - usługa usunięcia osadu zalegającego odcinek kolektora Z2 pomiędzy komorami K22-K24 i K28-K35

» Opis zapytania

Nazwa: Cena netto
Opis: Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w następującej cenie netto
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Zobowiązanie do oddania zasobów (Proszę załączyć (jeżeli dotyczy) skan wypełnionego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia stanowiący załącznik do DIWZ
Jeśli nie dotyczy proszę wpisać NIE DOTYCZY)
WYKAZ ROBÓT - REFERENCJE (Proszę wpisać DOTYCZY i załączyć skan wypełnionego wykazu robót stanowiący załącznik do DIWZ oraz skany referencji potwierdzających wykonanie co najmniej 2 usług o podobnym charakterze, w okresie ostatnich pięciu lat
lub wpisać NIE DOTYCZY - jeśli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonywał dla Zamawiającego usługę o podobnym charakterze.)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Przystępując do postępowania u udzielenie zamówienia oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, tj.:
1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie zaistniała sytuacja, w której
z naszej winy nie wykonaliśmy zamówienia lub wykonaliśmy je nienależycie
2. nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości albo po ogłoszeniu upadłości zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego
3. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne (albo uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu)
4. w naszej firmie nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
5. nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, a jeśli tak to w taki sposób, że nasz udział w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
6. nie złożyliśmy żadnych nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
Proszę wpisać POTWIERDZAM)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (Przystępując do postępowania u udzielenie zamówienia oświadczam, że zgodnie z DIWZ spełniam warunki dotyczące:
- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności
- posiadania wiedzy i doświadczenia
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- sytuacji ekonomicznej i finansowej
Proszę wpisać POTWIERDZAM)
Wadium (Proszę załączyć skan potwierdzenia dokonania wpłaty wadium w kwocie 15 000,00 PLN
lub oryginał e-gwarancji wadialnej)
Osoby zdolne do wykonania zamówienia (- Nie powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać NIE POWOŁUJEMY SIĘ
- Powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać nazwę podmiotu i załączyć odpowiednie dokumenty.)
Potencjał techniczny (- Nie powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać NIE POWOŁUJEMY SIĘ
- Powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać nazwę podmiotu i załączyć odpowiednie dokumenty.)
Wiedza i doświadczenie (- Nie powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać NIE POWOŁUJEMY SIĘ
- Powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać nazwę podmiotu i załączyć odpowiednie dokumenty dotyczące podwykonawcy.)
Podwykonawcy (- Zamówienie zrealizujemy sami Proszę wpisać SAMI
- Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części:
proszę wpisać nazwę części zamówienia i nazwę podwykonawcy)
Oświadczenie IPU i warunki płatności (Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, akceptujemy je i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na podanych warunkach, w tym akceptujemy warunki płatności.
Proszę wpisać słowo: POTWIERDZAM)
Grupa kapitałowa (Proszę załączyć (jeżeli podmiot należy do grypy kapitałowej) dotyczy) skan wypełnionej listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
Jeśli podmiot nie należy do grypy kapitałowej, proszę wpisać NIE NALEŻĘ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ)
Koszty (Żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Proszę wpisać słowo: POTWIERDZAM)
Zdolności finansowe (- Nie powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać NIE POWOŁUJEMY SIĘ
- Powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać nazwę podmiotu i załączyć odpowiednie dokumenty.)
Termin realizacji (Proszę wpisać jedną z dwóch wartości: 150 dni lub 120 dni)
offer_value (Wartość oferty)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2019 | 11:50


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Woda i ścieki
  • Usługi pralnicze i czyszczenia

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.