Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

» Opis zapytania

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych maszyn i urządzeń do hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna Działanie 13.6Infrastruktura kształcenia zawodowego
i ustawicznego.
3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych
z podziałem na 7 zadań:
1) zadanie 1- myjka ciśnieniowa – szt. 1:
- Koła umożliwiające przemieszczanie myjki. Przechowywanie wyposażenia na tylnej części obudowy
- Silnik 1 – fazowy,
- Odporność na korozję
- Ciśnienie min. 140 bar
- Wydajność tłoczenia min. 400 l/h
- Max. temp. doprow. wody 40 oC
- Pompa o konstrukcji metalowej
- Pistolet wysokociśnieniowy z lancą obrotową
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy min. 15 m
- Wbudowany filtr wody
- Wąż ssący na detergent
- Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4"
- System szybko-złącza na pistolecie i urządzeniu
- Bęben na wąż
2) zadanie 2- kompresor– szt. 2:
- poj. Zbiornika min. 250l
- zasilanie 400V,
- ciśnienie min.10 bar,
- wydajność min. 800 l/min,
- spełnia wymogi UDT,
- atest na zawór bezpieczeństwa,
- wyłącznik ciśnieniowy umożliwiający prace w trybie automatycznym
3) zdanie 3- stoły warsztatowe– szt. 6:
- Min. wym.2000x740x900
- masywna konstrukcja, min. grubość blatu 45 mm pokryta gumą gładką
- możliwość zamocowania imadła
- 1 szafka drzwiowa
4) zadanie 4- wózek narzędziowy– szt. 6:
- 7 szuflad z prowadnicami kulkowymi
- wymiary min. 850x600x450
- centralny zamek z przodu
- blat wózka pokryty porowatą gumą
- 4 koła samonastawne, w tym 2 z hamulcem. Śr. kół 100 mm.
5) zdanie 5- podnośnik dwukolumnowy– szt. 3:
- Udźwig min. 3000 kg
- Wys. podnoszenia do 1960 mm
- Min. wys. podnośnika 60 mm zasilanie 400 V,
- napęd elektryczno - hydrauliczny,
- pełna dokumentacja dla UDT i certyfikat CE
- montaż przez osoby z uprawnieniami UDT do montażu i konserwacji podnośników
6) zadanie 6- prasa– szt. 1:
- Hydrauliczna z napędem ręcznym
- Nacisk 30 ton
- masywna spawana rama, szer wewn. między słupami min.600 mm, wysokość robocza 1100 mm
- Pryzmy w komplecie
7) zadanie 7- zestawy narzędzi do montażu i demontażu pojazdów i maszyn rolniczych, narzędzi specjalistycznych do wykonywania napraw, elektronarzędzi, narzędzi pneumatycznych – szt. 6:
Skład zestawu we wkładach dostosowanych wymiarami do szuflad wózków narzędziowych:
− zestaw nasadek i pokręteł 1/4" - 4 – 13 mm – komplet pokręteł, przedłużek, grzechotka
− zestaw nasadek i pokręteł 1/2" – 8 -32 mm – komplet pokręteł, przedłużek, grzechotka
− zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotkami – 8 – 17 mm
− zestaw kluczy płasko - oczkowych – 6 – 27 mm
− zestaw kluczy oczkowych odgiętych 8 – 27 mm
− zestaw kluczy imbusowych L z kulką długich 1,5 – 10 mm
− zestaw pilników ślusarskich min. 5 elementów o różnych przekrojach,
− zestaw wkrętaków płaskich, krzyżowych i precyzyjnych po min. 4 szt.,
− zestaw szczypiec i obcinaczek min. 4 elementy,
− zestaw kluczy nastawnych: 1 szt. typu MORS i 1 szt. klucz nastawny 1 – 39 mm,
− zestaw 4-el. szczypiec segera - dł. min. 200mm, zewnętrzne i wewnętrzne, proste i odgięte
- wiertarka elektrczna ręczna moc 500 - 800 W z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej,
- szlifierka kątowa moc 700 - 850 W z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej - klucz udarowy elektryczny min. 600 Nm z zestawem nasadek długich (17 – 32 – min. 8 szt.)

Przedmiot niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje:
1) dostawę maszyn i urządzeń do Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;
2) montaż , instalację i podłączenie dostarczonych maszyn i urządzeń na wyznaczonych stanowiskach pracy w siedzibie odbiorcy, którym jest Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
3) konfigurację oprogramowania, uruchomienie i przetestowanie dostarczonych maszyn
i urządzeń w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie
z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego;
4) instruktarz (w określonym zakresie) pracowników Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach
w użytkowaniu, obsłudze i konserwacji dostarczonych maszyn i urządzeń.
4. Zaoferowane i dostarczone w ramach niniejszego postępowania maszyny i urządzenia oraz artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także towarzyszące im akcesoria szczegółowo opisane w SIWZ, muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów. W szczególności (jeśli jest to wymagane) muszą posiadać deklarację zgodności „CE”, potwierdzające zgodność tych urządzeń z przepisami szczególnymi. Ocena zgodności i oznaczenie znakiem „CE” musi dotyczyć całego wyrobu, a nie tylko jego elementów składowych.
5. Urządzenia opisane w SIWZ powinny posiadać niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty bezpieczeństwa oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na polskim rynku, a także karty gwarancyjne. Dokumenty te muszą być dostarczone wraz
z maszynami i urządzeniami, których dotyczą, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, w formie papierowej lub na nośniku CD/DVD za wyjątkiem kart gwarancyjnych, które muszą być w formie papierowej.
6. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, przedmiot zamówienia nie może pochodzić
z żadnych pokazów ani wystaw pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania
w krajach UE.
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami ruchu drogowego, wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, niezbędną dokumentację techniczną, niezbędną do rejestracji maszyn, katalog części zamiennych, książkę serwisową.
8. Dostarczone maszyny, urządzenia i narzędzia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, a także ich akcesoria muszą być zapakowane w taki sposób aby przedmioty nie uległy uszkodzeniu.
9. Świadectwo Zgodności WE wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów. W przypadku braku zgodności Świadectwa Zgodności WE związanego z mocą silnika(informacja zawarta w nr homologacji typu WE silnika) niezbędne będzie oświadczenie o objęciu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji wydane w drodze decyzji administracyjnej.
10. Gwarancje (karty gwarancyjne) na maszyny i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego staną się automatycznie postanowieniami umowy o wykonanie części zamówienia za wyjątkiem wydłużenia okresu ich obowiązywania nie mogą ulec zmianie.
11. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu na zaoferowane maszyny, urządzenia oraz inne wyroby i artykuły będące elementami części zamówienia rękojmi
i gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego dla poszczególnych maszyn i urządzeń oraz artykułów wchodzących
w zakres zadania.
12. Wymagania dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru i wynosi 36 miesięcy, Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
13. Wykonawca będzie zobowiązany ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia/umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia/umowy.
14. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu oraz okres
gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt (jeżeli dotyczy).
15. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego sprzętu.
16. Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych maszyn/urządzeń/sprzętu/oprogramowania, standardów jakościowych, technicznych
i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy.
17. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego i jest co najmniej równoważny. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dany przedmiot (produkt, wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty.
18. Zamawiający wskazuje, że na podst. art. 36a ustawy, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
19. W takim przypadku, na podst. art. 36b ustawy Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy następuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
3) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4) przepisy ppkt. 2 i 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
5) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się