Przeprowadzenie przeglądów oraz czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych zarządzanych (administrowanych) przez Zamawiającego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie przeglądów oraz czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych zarządzanych (administrowanych) przez Zamawiającego.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, z których zakres zamówienia dla:
- części nr 1 obejmuje przeprowadzenie przeglądów 5.840 przewodów kominowych – w budynkach wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy – obejmujących:
1) sprawdzenie drożności i w miarę potrzeb szczelności przewodów na całej ich długości,
2) sprawdzenie ciągu kominowego i prawidłowości odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych oraz sprawności wentylacji grawitacyjnej,
3) sprawdzenie stanu technicznego i ustalenie rozmiaru zużycia oraz ewentualnych uszkodzeń przewodów na całej ich długości,
4) sprawdzenie i ustalenie ewentualnych nieprawidłowości podłączeń do przewodów kominowych urządzeń grzewczych (łącznie z sprawdzeniem kanałów, tj. elementów służących do odprowadzenia spalin lub dymu od urządzenia do przewodu kominowego) i kratek wentylacyjnych,
5) sprawdzenie stanu technicznego wszystkich urządzeń dodatkowych zamontowanych na przewodach i osprzętu kominów, takich jak m.in.: czap, rur, drzwiczek kominowych rewizyjnych i wycierowych, ław, nasad, rotowentów, turbowentów, wywietrzaków, itp.

- części nr 2 obejmuje przeprowadzenie czyszczenia przewodów kominowych:
1) jednorazowego (1 raz/rok) czyszczenia 4.360 przewodów kominowych wentylacyjnych wraz z kanałami,
2) dwukrotnego (2 razy/rok) czyszczenia 711 przewodów kominowych spalinowych wraz z kanałami,
3) czterokrotnego (4 razy/rok) czyszczenia 769 przewodów kominowych dymowych wraz z kanałami,
4) wywiezienie usuniętej z przewodów sadzy, popiołów i innych osadów i zanieczyszczeń na wysypisko – Wykonawca pokrywa koszt składowania, usunięcia gniazd ptaków w przewodach oraz niezbędną konserwację mechanicznych urządzeń dodatkowych i osprzętu kominów jak również koszt ewentualnych robót dodatkowych związanych z udrożnieniem przewodów, tj. kucie i zamurowanie otworów.
2.1. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub części zamówienia
2.2. Niedopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w danej części zamówienia.
2.3. Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej części.
2.4. Dana część zamówienia jest niepodzielna i Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wszystkich elementów składowych danej części zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.
2.5. Wykonawca składając ofertę częściową wypełnia jedynie tę część zamówienia, na którą składa ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2019 | 09:55


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi pralnicze i czyszczenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się