„Wykonanie tac pod króćcami (26 szt.) opróżniania i napowietrzania rurociągów zlokalizowanych w Parkach zbiornikowych I i II nitki w Bazie Miszewko Strzałkowskie”

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie tac pod króćcami (26 szt.) opróżniania i napowietrzania rurociągów zlokalizowanych w Parkach zbiornikowych I i II nitki w Bazie Miszewko Strzałkowskie
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu Zakupu stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
Ilość: 1 [robota budowlana]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Terminy realizacji umowy (zgodnie z §2 wzoru umowy, proszę potwierdzić)
Gwarancja (proszę o uzupełnienie gwarancji)
Warunki płatności (zgodnie z §5 wzoru umowy, proszę potwierdzić)
KRS/CEIDG (proszę dołączyć skan zgodnie z pkt. 1.2. ppkt. 1) Dział III SIWZ)
Zaświadczenie z US (proszę dołączyć skan zgodnie z pkt. 1.2. ppkt. 2) Dział III SIWZ)
Zaświadczeie z ZUS (proszę dołączyć skan zgodnie z pkt. 1.2. ppkt. 2) Dział III SIWZ)
Wykaz Zamówień (proszę dołączyć skan zgodnie z pkt. 1.2. ppkt. 3) Dział III SIWZ)
Certyfikat ISO (proszę dołączyć skan zgodnie z pkt. 1.2. ppkt. 4) Dział III SIWZ)
Informacje z banków (proszę dołączyć skan zgodnie z pkt. 1.2. ppkt. 5) Dział III SIWZ)
Formularz ofertowy (proszę dołączyć skan zgodnie z pkt. 1.2. ppkt. 6) Dział III SIWZ)
Oświadczenie Wykonawcy (proszę dołączyć skan zgodnie z pkt. 1.2. ppkt. 7) Dział III SIWZ)
Harmonogram rzeczowo-finansowy (proszę dołączyć zgodnie z pkt. 1.2. ppkt. 8) Dział III SIWZ)
Wykaz osób (proszę dołączyć skan zgodnie z pkt. 1.2. ppkt. 9) Dział III SIWZ)
Pełnomocnictwo (proszę dołączyć skan zgodnie z pkt.2 ppkt. 2.1. 1) Dział III SIWZ - opcjonalnie)
Wykaz Podwykonawców (proszę dołączyć skan zgodnie z pkt.2 ppkt. 2.1. 3) Dział III SIWZ)
Umowa spólki cywilnej (proszę dołączyć skan zgodnie z pkt.2 ppkt. 2.1. 6) Dział III SIWZ)
Umowa Konsorcjum (Jeżeli Wykonawca składa ofertę jako Konsorcjum (zgodnie z pkt 1.5. Dz. III SIWZ)
Termin związania z ofertą (60 dni od upływu terminu składania ofert)

Opis i specyfikacja:

Zapraszam do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanierobót budowlanych w ramach zadania:„Wykonanietac pod króćcami (26 szt.) opróżniania i napowietrzania rurociągówzlokalizowanych w Parkach zbiornikowych I i II nitki w Bazie MiszewkoStrzałkowskie”.
Szczegółowy opis przedmiotu zakupu i warunków udziału w postępowaniu - w załączonym SIWZ.
Oferty proszę składać tylko poprzez Platformę Zakupową zgodnie z pkt. 5 Dział III SIWZ .
Osoba do kontaktu: Agnieszka Stryszyk, tel. 668 144 532; e-mail: agnieszka.stryszyk@pern.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.05.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Rury

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się