BIEŻĄCE UTRZYMANIE PASA DROGOWEGO W ZAKRESIE KOSZENIA TRAWY I UTRZYMANIA POZOSTAŁYCH TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ – ZAKRES I, II i III

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy ZAKRESY:
Przedmiotem zamówienia w ZAKRESIE I jest wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego w zakresie koszenia traw, przycinania i pielęgnacji żywopłotów i krzewów oraz odchwaszczanie i oczyszczanie chodników, opasek, wysepek, placów i deptaków.
ZAKRES I zamówienia obejmuje w szczególności:
- koszenie pięciokrotne, z zastrzeżeniem tiret drugie,
- koszenie dwukrotne rowów i skarp,
- dwukrotne przycinanie i pielęgnacja żywopłotów i krzewów,
- dwukrotne odchwaszczanie i oczyszczanie chodników, opasek, wysepek, placów i deptaków.
Przedmiotem zamówienia w ZAKRESIE II jest wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego w zakresie koszenia traw, odchwaszczania i oczyszczania chodników.
ZAKRES II zamówienia obejmuje w szczególności:
- koszenie czterokrotne, z zastrzeżeniem tiret drugie, trzecie i piąte,
- koszenie dwukrotne rowów i skarp,
- koszenie dwukrotne poboczy,
- dwukrotne odchwaszczanie i oczyszczanie chodników,
- koszenie jednokrotne w pasach drogowych ulic wymienionych w zał. Nr 4 do ST (część SIWZ),
Przedmiotem zamówienia w ZAKRESIE III jest wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego w zakresie utrzymania skarp brzegowych (wykoszenie traw, chwastów, rdestu japońskiego i krzewów) w obrębie wylotów kanalizacji deszczowej do rzek i cieków, wycinki rdestu japońskiego rosnącego na poboczach dróg, chodników i ścieżek rowerowych, interwencyjne koszenie jednokrotne poboczy, odchwaszczanie i oczyszczanie chodników, gracowania chodników wysepek i ścieżek rowerowych z nadmiaru ziemi, trawy, chwastów i mchu.
ZAKRES III zamówienia obejmuje w szczególności:
1. utrzymanie wylotów brzegowych
2. wycinkę rdestu japońskiego
3. interwencyjne koszenie jednokrotne
4. interwencyjne odchwaszczanie i oczyszczanie chodników.
5. interwencyjne gracowanie chodników
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ww. ZAKRESY (Części) zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie Części zamówienia.
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia – każdego ZAKRESU.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Michała Grażyńskiego 10
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się