„Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej oraz Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie ratownictwa wodnego na Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej oraz Pływalni „Panorama”
przy ul. Marii Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej.
2. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego musza być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresach określonych:
a) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego,
c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne,
d) oraz innymi obowiązującymi Rozporządzeniami.
3. Wymiary niecek basenowych na poszczególnych pływalniach:
- Pływalnia „Start” dysponuje dwoma nieckami: jedna niecka 50x20 m, druga niecka 59x33 m oraz brodzikiem dla dzieci.
- Pływalnia „Panorama” dysponuje dwoma nieckami: jedna niecka 50 x 25 m, druga niecka 50x30 m.
4. Świadczenie usług ratownictwa wodnego będzie się odbywać z uwzględnieniem podanych niżej warunków:
1) Wykonawca starający się o realizację zamówienia na obsługę ratowniczą Pływalni „Panorama” ul. Marii Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej oraz Pływalni „Start” ul. Startowa 36 Bielsku-Białej
musi spełniać w szczególności następujące wymagania:
a) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym tj. odpowiednią ilością osób, posiadających aktualne kwalifikacje ratownicze oraz wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia. Osoby wykonujące usługi z ramienia Wykonawcy muszą posiadać aktualne uprawnienia do pracy w charakterze ratownika wodnego, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego oraz będą przeszkolone w zakresie przepisów BHP i p.poż.
b) Wziąć pełną odpowiedzialność za zatrudnienie odpowiedniej ilości ratowników wodnych
w czasie godzin otwarcia pływalni oraz posiadania przez nich niezbędnych kwalifikacji do pracy, a także za zabezpieczenie pływalni w sytuacji absencji zatrudnianych ratowników bez względu na przyczynę ich absencji.
c) Ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie pływalni ze szczególnym uwzględnieniem strefy mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, tytułem nieprawidłowej realizacji umowy przez ratowników, którym Wykonawca powierzył wykonanie usługi, Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do pokrycia wynikających roszczeń.
d) Ponosić pełną odpowiedzialność za pracę ratowników, którym powierzy wykonanie usługi.
e) Odpowiadać za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych związanych z zatrudnieniem ratowników.
f) Odpowiadać za planowanie pracy przez zatrudnionych przez siebie ratowników poprzez przygotowywanie grafików zmian.
g) Zamawiający wymaga aby na każdym obiekcie wyznaczony był Kierownik zespołu ratowników.
h) Zamawiający wymaga aby na każdej zmianie ratowników wyznaczony był Kierownik zmiany do kontaktu z Zamawiającym, a fakt ten został odnotowany w dzienniku pracy ratowników.
i) Nadzorować przez wytypowanych imiennie Starszych Ratowników (kierowników zmiany), właściwego wypełniania przepisów obowiązujących służby ratownicze na pływalniach
w zakresach określonych odpowiednimi przepisami prawa.
j) Ratownicy wykonujący niniejsze zamówienie nie będą podejmować żadnej działalności gospodarczej w miejscu i czasie świadczenia usług na rzecz Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
k) Przebywanie na terenie pływalni poza godzinami pracy (dyżuru) jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora BBOSiR lub kierownika obiektu. Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonywania umowy mogą korzystać tylko te osoby, które będą na aktualnym grafiku pracy.
2) Do zakresu obowiązków ratowników wodnych zatrudnionych przez Wykonawcę w szczególności należeć będzie :
a) Zapobieganie wszelkim szkodom materialnym wyrządzonym w obrębie niecek basenowych przez użytkowników odkrytych pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi byś natychmiast zgłoszony do Zamawiającego i kierownika obiektu.
b) Samodzielne prowadzenie stosownej dokumentacji na poszczególnym obiekcie tj. dziennika pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie.
c) Codzienne sprawdzenie przed otwarciem poszczególnej pływalni stanu technicznego urządzeń, zjeżdżalni i sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu poszczególnych obiektów, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie powyższego faktu kierownikowi/gospodarzowi obiektu lub pełniącemu zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika pracy ratowników.
d) Obsługa i bieżące monitorowanie stanu urządzeń rekreacyjnych (masaże, gejzery, armatki wodne, sztuczna rzeka itp.) oraz zjeżdżalni.
e) Stałe usuwanie zanieczyszczeń (liście, śmieci, szkło itp.) z lustra wody oraz z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem pływalni oraz w ciągu dnia w trakcie wykonywania obsługi ratowniczej.
f) Pełnienie dyżuru na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych.
g) Bezwzględne nie pozostawianie niecki basenowej bez dozoru.
h) Zapewnienie stałej obserwacji strefy mokrej oraz lustra wody na pływalni, stałego dozoru bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni i innych atrakcji oraz niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej.
i) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób kapiących się i korzystających z atrakcji wodnych.
j) Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich naruszeń zasad korzystania
z pływalni, oraz pomaganie w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedurą.
k) Reagowanie na przypadki naruszenia zasad korzystania z pływalni.
l) Organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
m) Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego.
n) Zorganizowanie stałego punktu zdobywania kart pływackich.
o) Kontrola i uzupełnianie stanu apteczek pierwszej pomocy.
p) Pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów.
q) Udzielanie klientom wyczerpujących informacji na temat regulaminu pływalni i regulaminów korzystania ze zjeżdżalni oraz atrakcji wodnych.
r) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów pływalni, zaleceń oraz stosowanie odpowiednich procedur postępowania w przypadku ich łamania lub nieprzestrzegania.
s) Każde zdarzenie lub przypadek złamania regulaminu winno być odnotowane w dzienniku pracy ratowników. Informacja powinna również zawierać opis podjętych przez ratownika czynności wobec zaistniałego zdarzenia lub osoby naruszającej regulamin.
t) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych i innych urządzeń przez wszystkich kąpiących się po godzinach funkcjonowania (otwarcia) pływalń oraz sprawdzenie stanu
i kompletności sprzętu ratowniczego.
u) Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na poszczególnym obiekcie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
v) Dbanie o stanowisko ratownicze oraz powierzony sprzęt w szczególności przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
w) Współdziałanie z innymi pracownikami obiektu w zakresie jego właściwego funkcjonowania
i eksploatacji.
x) Dbanie o dobre imię Zamawiającego oraz Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dni i godzin obsługi ratowniczej oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług określonych w SIWZ np. w przypadkach związanych ze zmianą w okresie funkcjonowania obiektów. Terminy otwarcia i zamknięcia obiektów odkrytych
w szczególności uzależnione są od panujących warunków atmosferycznych i mogą ulec przesunięciu np. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych wskazujących na brak frekwencji osób korzystających z pływalni. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne.
6. Terminy określone w rozdziale IV SIWZ mogą ulec przesunięciu / zmniejszeniu w przypadku wystąpienia:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość świadczenia usługi,
c) działania niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na terminowość świadczenia usługi
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników świadczących usługi ratownicze, w wymiarze niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia określonym niniejszym zamówieniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
1) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi w zakresie wskazanym w pkt 7 będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2) Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy wszelkich dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności. Brak któregokolwiek dowodu (dokumentu) żądanego przez Zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy na realizację niniejszego zamówienia.
3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu żądany dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania jednego bądź kilku następujących dowodów:
 oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacj. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w istotnych postanowieniach umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności.
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
9. Dołączony wraz ofertą wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ) będzie stanowił nieodłączny element umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować na rzecz Zamawiającego usługi ratownicze osobami przedstawionymi w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji osób z wykazu z przedstawionym grafikiem zmian przedstawionym przez Wykonawcę.
10. Inne uwarunkowania
1) Ilość ratowników:
 W czasie otwarcia Pływalni „Start” na jednej zmianie musi pracować min. 6 ratowników wodnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego) pełniących dyżur na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych.
 W czasie otwarcia Pływalni „Panorama” na jednej zmianie musi pracować min. 4 ratowników wodnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego) pełniących dyżur na wyznaczonych stanowiskach ratowniczych. Dodatkowo Zamawiający wymaga dodatkowego (piątego) ratownika wodnego
w terminach i godzinach określonych w rozdziale IV ust. 1 pkt b) SIWZ.
2) Zapewnienie przez Wykonawcę oraz dopilnowanie noszenia odpowiedniego stroju tj. koszulki
z napisem „Ratownik” oraz spodenek kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze.
3) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę.
4) Wykonawca odpowiada za wypadki, kontuzje (itp. zdarzenia) ratowników, którym powierzył wykonanie usługi, nie wynikające z winy Zamawiającego.
5) Wykonawca samodzielnie prowadził będzie stosowną dokumentację tj. dziennik pracy ratowników z wpisami dotyczącymi przebiegu pracy na każdej zmianie, do której strony będą wpisywały wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. Dziennik pracy Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raz w miesiącu w celu potwierdzenia wykonanych usług.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi
w zakresie przedmiotu zamówienia. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo
w dzienniku pracy ratowników wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
7) Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do bieżącego uzupełniania apteczek w punktach pierwszej pomocy obsługiwanych przez ratowników na pływalniach
w sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne wymagane Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.
8) Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców.
9) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest zawrzeć i przedstawić Zamawiającemu kopię zawartej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 150.000,00 zł.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Marii Konopnickiej 5
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Ochrona
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Marii Konopnickiej 5
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się