Wykonanie dokumentacji projektowej systemu SKD i CCTV wraz z infrastrukturą zasilającą 230V i siecią LAN

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na systemy SKD (system kontroli dostępu) i CCTV ( nadzór wizyjny) wraz z infrastrukturą zasilającą 230V i siecią LAN dla poniższych przejść na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Lubin :
- Biurowiec - wejście główne;
- Budynek administracyjny D- wejście główne;
- Główne wejście na teren zakładu;
- Wejście na teren zakładu od strony parkingu.

Dokumentacja projektowa składać się ma z następujących elementów z terminem dostawy:
1. Koncepcja - 31.05.2019r.
2. Projekt wykonawczy wraz z Przedmiotem Robót (PR) i Kosztorysem Inwestorskim (KI) oraz niezbędnymi uzgodnieniami - 31.07.2019r.
3. Projekt budowlany (jeśli będzie wymagany) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - 31.12.2019r.

Pozostałe warunki reguluje dołączony do postępowania projekt umowy.


Wymagania dla firm projektowych:
- posiadanie koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego,
- posiadanie projektantów z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci elektryczne i telekomunikacyjne min.1 osoby,
- posiadanie projektantów wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego min. 2 osoby,
- posiadanie referencji poświadczających wykonanie przez firmę projektów systemów zabezpieczenia technicznego o wartości kosztorysowej prac powyżej 250 000 PLN – 2 szt. (w ciągu ostatnich pięciu lat).

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn. zgody na:

Akceptacja umowy.


W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 50% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się