Dostawa wyposażenia technologicznego do pomieszczeń zaadaptowanych na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 A

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia technologicznego do pomieszczeń zaadaptowanych na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 A realizowana w ramach projektu pod nazwą Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
2.Warunki dostawy:
1) dostarczony sprzęt i wyposażenie powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, gwarancje oraz spełniać wszelkie wymogi norm , określonych obowiązującym prawem.
2) dostarczony sprzęt i wyposażenie musi być fabrycznie nowe i wolne od wad.
3) dostawa sprzętu nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy a dostarczony sprzęt i wyposażenie musi zostać wniesione do pomieszczenia , rozmieszczone, podłączone oraz uruchomione (jeżeli dotyczy) zgodnie z dokumentacją projektową stanowiacą załącznik do SIWZ.
4) zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru dostarczonego asortymentu niespełniającego wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
5) na dostarczony asortyment Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim – jeżeli dotyczy.
6) koszt dostawy, montażu instalacji oraz uruchomienia wyposażenia należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu.
7) Dostawca wyposażenia technologicznego pomieszczeń przeznaczonych na warsztaty gastronomiczne będzie uzgadniał z Wykonawcą robót budowlanych sposób wykonania podłączeń instalacyjnych przez Wykonawcę robót budowlanych.
8) W związku z realizacją w drodze odrębnej umowy robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń na warsztaty gastronomiczne, termin dostawy wyposażenia technologicznego wymaga konieczności skoordynowania z robotami budowlanymi.
9) W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych , Wykonawca jest zobowiązany wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań, to znaczy:
- co najmniej ten sam zakres zastosowań,
- co najmniej ta sama funkcjonalność,
- nie gorsze parametry techniczne dotyczące trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Słowackiego
Mońki 19-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe
ul. Słowackiego
Mońki 19-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się