Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem kotła centralnego ogrzewania w budynku terenowej jednostki organizacyjnej O/ZUS Płock w Mławie, przy ul. Padlewskiego 29/31

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z uruchomieniem kotła centralnego ogrzewania w budynku terenowej jednostki organizacyjnej O/ZUS Płock w Mławie, przy ul. Padlewskiego 29/31.
2.Parametry pieca:
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PIECA I ZAKRES PRAC
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa, montaż i uruchomienie kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania zasilającego w ciepłą wodę instalację centralnego ogrzewania w budynku Inspektoratu ZUS w Mławie przy ul. Padlewskiego 29/31 wraz z demontażem i utylizacją starego pieca oraz innych zdemontowanych elementów zgodnie z prawem podlegających utylizacji.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wizji lokalnej
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres prac:
- demontaż starego pieca wraz z wyniesieniem i utylizacją,
- zakup oraz montaż nowego pieca,
- zakup oraz montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej o poj. ok. 200 litrów
- demontaż starych urządzeń oraz montaż nowego osprzętu zgodnie z opisem,
- dostosowanie istniejącej instalacji wodnej wraz z wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz termicznego,
- dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej z wykonaniem pomiarów i
protokołów,
- zakup i wymiana sprzęgła hydraulicznego
- zakup i wymiana mieszacza oraz zestawu uzupełniającego
- montaż nowego zestawu kominowego ze stali nierdzewnej o długości około 15 m
- wymiana elektromagnetycznego zaworu MAG-3, znajdującego się w zewnętrznej
skrzynce gazowej za reduktorem gazu
- dostosowanie istniejącej instalacji gazowej oraz wykonanie protokołów szczelności,
- uruchomienie kotłowni oraz wykonanie niezbędnych pomiarów i protokołów,
- wykonanie badania kominiarskiego wraz z pozytywnym protokołem,
- prace wykończeniowe i odtworzeniowe – przywrócenie stanu ścian i sufitów do
zastanego
- przygotowanie dokumentacji dla UDT,
- szkolenie z obsługi
Parametry techniczne pojedynczego urządzenia:
- moc co najmniej 105 kW
- cyfrowy regulator pogodowy
- neutralizator kondensatu
- zestaw uzupełniający mieszacza
- detektor gazu, sygnalizator akustyczny i optyczny oraz moduł alarmowy
- wymiennik c.w.u. o poj. 200 litrów
3. Wymagania:
1) Dostarczony kocioł musi posiadać całość przewidzianego w dokumentacji producenta standardowego wyposażenia, spełniać wszystkie funkcje oraz parametry.
2) Użyte materiały oraz zastosowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty, atesty i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
3) W przypadku zaniku zasilania, po jego przywróceniu urządzenie musi mieć możliwość automatycznego powrotu do pracy zgodnie z ustawionymi wcześniej parametrami.
4) Wszelkie prace wymagające ingerencji zmian w istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. będą konsultowane z zamawiającym.
5) Wykonawca dokona wszelkich innych prac, niewymienionych przez Zamawiającego, a wymaganych dla prawidłowego zamontowania i funkcjonowania kotła w istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i wody użytkowej.
6) Ze względu na lokalizację prac na czynnym obiekcie, Zamawiający wymaga wykonania prac w godzinach pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
7) Całość prac wykonawca przeprowadzi poza sezonem grzewczym tj. od 15 maja do 31 sierpnia 2019 roku.
8) Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego z obsługi urządzeń oraz dostarczy sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń, certyfikaty, atesty na zastosowane materiały oraz na urządzenia, opracuje dla każdego urządzenia dokumentację powykonawczą przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
9) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
10) Wszelkie odpadki, śmieci, elementy z demontażu i resztki materiałów powstałe
w trakcie realizacji prac Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. Nie dopuszcza się wyrzucania do pojemników na śmieci Zamawiającego oraz wprowadzania do kanalizacji obiektu.
11) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na kocioł i współpracujące urządzenia na okres minimum 36 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie objętym gwarancją jakości Wykonawca będzie prowadzić bezpłatne przeglądy i konserwacje z częstotliwością wymaganą przez producenta (jednak nie rzadziej niż raz w roku) w celu zapewnienia technicznej sprawności, a także dokona usunięcia wad lub usterek w czasie minimalnym 24 godziny, maksymalnym 72 godziny od momentu zgłoszenia pisemnego lub mailowego do Wykonawcy. Z każdej przeprowadzonej konserwacji, naprawy sporządzony zostanie protokół, podpisany przez strony.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Jachowicza 1
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
Jachowicza 1
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się