Wykonanie okresowych eksploatacyjnych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarcze Uniwesytetu Warszawskiego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych eksploatacyjnych sprawdzeń instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach budowlanych zamawiającego, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami Art. 5. 1. 1). d). Ostatni tekst ujednolicony przez GUNB w Dz. U. 2017. 1332, Dz. U. 2017. 1529.
Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje : badanie wyłączników różnicowoprądowych, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary pętli zwarcia), pomiary oporności izolacji obwodów 1-fazowych i 3-fazowych, sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych oraz sprawdzenie instalacji odgromowej (pomiary ciągłości zwodów i oporności uziemień). Sprawdzenia nie obejmują ochrony przeciwporażeniowej opraw lamp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ – „Opis Przedmiotu Zamówienia” .
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będą sprawdzone i przyjęte przez zamawiającego protokoły z wykonanych sprawdzeń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się