Umowa na dostawę kwiatów

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa kwiatów ciętych, ziemi dekoracyjnej, dodatków kwiatowych, wieńców i wiązanek, kompozycji kwiatowych oraz kwiatów doniczkowych.

Umowa zawarta od dnia 01.04.2019r.

Szczegółowy zakres i warunki reguluje projekt umowy załączony do postępowania.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wycenę szczegółową według formularza pomocniczego załączonego do postępowania.
Dodatkowo Zmawiający wymaga dołączenia do oferty zdjęć przykładowych kompozycji kwiatowych, wińców i wiązanek.

Wartość netto oferty wyliczana jest zgodnie z Formularzem pomocniczym.
Oferent podaje wartość netto z komórki D15 tego Formularza i służy do rankingowania ofert.

Ocenie podlega wartość ofert netto oraz ocena dołączonego przez Oferentów portfolio kompozycji kwiatowych dokonana przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego.

Termin płatności 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czy faktura będzie wystawiana po zamknięciu miesiąca kalendarzowego, w oparciu o zrealizowane dostawy.


WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn. zgody na:

Akceptacja umowy.


W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 5% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 5% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się