Świadczenie usług przez specjaistów w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego VI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnością lub zagrożonymi niepełnosprawnością, w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego - VI na terenie Cieszyna przez specjalistów:
- w części I – fizjoterapeutę ( 330 godzin)
- w części II – fizjoterapeutę ( 300 godzin)
- w części III - psychologa ( 250 godzin)
- w części IV - pedagoga wwr ( 300 godzin)
- w części V - neurologopedę ( 250 godzin)
- w części VI- logopedę ( 245 godzin)
- w części VII- terapeutę SI ( 225 godzin)
- w części VIII- terapeutę SI ( 225 godzin)

Zadania określone są w art.90v ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz.1712).
Głównym celem wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością oraz zagrożonymi niepełnosprawnością.
Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego są finansowane z budżetu państwa.
Zajęcia terapeutyczne realizowane będą w :
a) w pomieszczeniach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno- Opiekuńczego w Cieszynie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
b) w zależności od potrzeb dziecka, w jego domu rodzinnym.
Wykonawca, który zostanie wybrany na daną część zamówienia zobowiązany będzie do pozostawania w gotowości do wykonywania usługi przez cały okres zawartej umowy. Realizacja zajęć będzie uzależniona od ilości zgłaszających się i zakwalifikowanych do specjalistycznej pomocy dzieci.
.Wykonawca będzie realizował usługi w godzinach i miejscu ustalonym z Zamawiającym (po uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami dzieci) - w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 18.00.
Harmonogram zajęć oraz przydział dzieci do zajęć terapeutycznych zostanie ustalony po zgłoszeniu się dzieci i zakwalifikowaniu ich do określonych form terapii.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przede wszystkim:
a) prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do jego potrzeb psychofizycznych i rozwojowych;
b) prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
c) udzielanie dzieciom i rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia;
d) opracowanie diagnozy funkcjonalnej dziecka oraz kompleksowego programu terapii, w tym indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub indywidualnych programów terapii;
e) dokonywanie systematycznej oceny skuteczności oddziaływań;
f) współpraca z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem w celu zwiększenia skuteczności terapii.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają Postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Wojska Polskiego 3
Cieszyn 43-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
Wojska Polskiego 3
Cieszyn 43-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się