Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soczewek wewnątrzgałkowych do Apteki Szpitalnej SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach z podziałem na 7 części zamówienia - pakietów tj. pakiet nr 1 Soczewki wewnątrzgałkowe, zwijalne, jednoczęściowe, hydrofilne , pakiet nr 2 Soczewki wewnątrzgałkowe, akrylowe, hydrofilne, bezaberacyjne , pakiet nr 3 Soczewki wewnątrzgałkowe, zwijalne, jednoczęściowe, tylnokomorowe, pakiet nr 4 Soczewki zwijalne, wewnątrzgałkowe, tylnokomorowe, jednoczęściowe , sferyczne, akrylowe, pakiet nr 5 Soczewki wewnątrzgałkowe, zwijalne, akrylowe, hydrofobowe, asferyczne (żółte), pakiet nr 6 Soczewki wewnątrzgałkowe, zwijalne, trzyczęściowe, hydrofobowe , pakiet 7 Soczewki wewnątrzgałkowe, przedniokomorowe, afakijne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Specyfikacje Asortymentowo-Cenowe poszczególnych Pakietów stanowiące załączniki nr 2.1 - 2.7 do SIWZ.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również utworzenie magazynu depozytowego na Bloku Operacyjnym Oddziału Okulistycznego oraz dostawę soczewek w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy.
5. Dioptraż soczewek dostarczonych w ramach depozytu ustalony zostanie po podpisaniu umowy.
6. Ilość oraz dioptraż soczewek w depozycie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
7. Ilości soczewek w ramach depozytu określa SIWZ.
8. Wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, w tym spełniać następujące wymagania:
a) spełniać tzw. wymagania zasadnicze w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania, oznakowania tych wyrobów, a także informacji dostarczonej przez wytwórcę,
b) wystawiono dla nich deklarację zgodności, czyli oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,
c) są oznakowane znakiem CE.
9. Zamawiający wymaga, aby daty ważności dostarczanych soczewek nie były krótsze niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
10. W miejscach gdzie Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródła a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania przez dany wyrób takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych, a w szczególności dotyczących poziomu bezpieczeństwa. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie do oferty: wykazu produktów oraz kart katalogowych lub innych dokumentów, w których zawarty jest ich dokładny opis pod kątem ich równoważności.
11. Maksymalny termin dostawy asortymentu (uzupełnienie depozytu) 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia częściowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Bytomska 41
Mysłowice 41-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Leki i produkty lecznicze
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Bytomska 41
Mysłowice 41-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się