Dostawa układu zasilania gazami próżniowej komory technologicznej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu zasilania gazami próżniowej komory technologicznej w zakresie określonym w SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Koszty transportu ponosi Wykonawca.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad prawnych i fizycznych.
. Przedmiot zamówienia opisuje następujący kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42961000-0
Na układ zasilania gazami próżniowej komory technologicznej składają się:
1) Sterownik kontrolerów przepływu i głowic pomiaru ciśnienia całkowitego – 1 szt.
2) Kontroler przepływu argonu – 1 szt.
3) Kontroler przepływu azotu – 1 szt.
4) Kontroler przepływu acetylenu – 1 szt.
5) Pojemnościowa głowica do pomiaru ciśnienia całkowitego atmosfery roboczej – 1 szt.
6) Zestaw przewodów sygnałowych/zasilających łączących poszczególne elementy układu – 1 komplet
3.Zamawiający informuje, że pojemnościowa głowica do pomiaru ciśnienia całkowitego atmosfery roboczej będzie przeznaczona wyłącznie do celów badawczych i nie zostanie przekazana/sprzedana dalej innym podmiotom.

W przypadku powyższego wymogu ze strony Wykonawcy, Zamawiający podpisze stosowne oświadczenie, wg otrzymanego wzoru, o zastosowaniu pojemnościowej głowicy pomiarowej oraz zobowiązanie, że urządzenie to nie zostanie przekazane/sprzedane innym podmiotom. Dokumenty te zostaną przesłane Wykonawcy wraz z podpisaną przez Zamawiającego umową.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w formularzu cenowym tj. załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę w formularzu cenowym informacji umożliwiających zamawiającemu identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, typ/model urządzenia.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 12 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę).
5. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym tzn. o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w opisie przedmiotu określonym w SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.04.2019 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się