Budowa tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu w ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu w ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych”.
2. Przedmiotem inwestycji jest budowa tarasu widokowego zlokalizowanego na osiedlu Zadział wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie:
1/ Zakres robót obejmuje między innymi:
a) prace ziemne;
b) wykonanie stalowej konstrukcji tarasu kotwionej do przyczółków i opartej na słupach stalowych,
c) wykonanie drewnianego podestu i montaż balustrad,
d) wykonanie nasypów pod projektowany układ ścieżek spacerowych,
e) wykonanie ścieżek z tłucznia,
f) wykonanie narzutu kamiennego w obrębie przyczółków,
g) montaż słupa stalowego z kamerą internetową i zasilaniem hybrydowym.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez firmę: „FKprojekt” Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, 33-390 Łącko 870.

4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1/ rozliczenie robót ryczałtowe określone w ofercie na podstawie dokumentacji projektowej i warunków zawartych w SIWZ,
2/ oferta winna być przygotowana na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3/ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4/ załączone przedmiary robót są przykładowe, określające orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączony projekt i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy – (wynagrodzenie ryczałtowe) tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić koszty wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a które należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonego projektu,
5/ wszelkie niezbędne materiały zabezpiecza wykonawca (oznacza to również poniesienie przez niego kosztów z tym związanych),
6/ Gmina Miasto Nowy Targ podpisała porozumienie z właścicielami gruntów, którzy na okres budowy udostępnią przejazd przez swoje działki by umożliwić transport materiałów budowlanych na plac budowy,
7/ wykonawca poniesie wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotowych robót budowlanych, w tym również: koszty zaopatrzenia w konieczne media, transport materiałów na budowę i muszą one być uwzględnione w oferowanej przez wykonawcę cenie,
8/ wykonawca ponosi również koszty wywozu ziemi, gruzu, itd. łącznie z ich składowaniem, zagospodarowaniem czy też utylizacją,
9/ wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
b) zapewnienia bezpiecznych warunków na placu budowy i w jego otoczeniu,
c) zabezpieczenia placu budowy,
d) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, aż do uzyskania geodezyjnego operatu powykonawczego łącznie z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej wraz z założeniem reperów roboczych i wytyczeniem głównych osi. Operat geodezyjny należy dostarczyć również w wersji cyfrowej w plikach .dwg, pdf,
e) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – posiadających świadectwa i certyfikaty, w razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji projektu, należy się skontaktować z zamawiającym.
10/ zamawiający może żądać od wykonawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów, albo też sporządzania ich w określonej formie w związku z warunkami umowy o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych i innymi potrzebami zamawiającego,
11/ wykonawca działając w imieniu zmawiającego złoży niezbędne dokumenty w organach nadzoru budowlanego i uzyska pozwolenie na użytkowanie,
12/ wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy prac,
13/ wykonawca udzieli minimum 5 letniej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały,
14/ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wskazane znaki towarowe, patenty, parametry techniczne lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”.
Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach, oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, parametry techniczne lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą  wcześniej być zaakceptowane przez zamawiającego w formie pisemnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się