Przegląd i konserwacja zbiornika, zaworów oddechowych, instalacji pomiarowej oraz monitoringu szczelności na stacji paliw oleju napędowego w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

» Opis zapytania

1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
„Przegląd i konserwacja zbiornika, zaworów oddechowych, instalacji pomiarowej oraz monitoringu szczelności na stacji paliw oleju napędowego w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie”
2. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
– Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1) Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2019
2) Wymagany okres gwarancji jakości: 12 miesięcy
3) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych
za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
5) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
6) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a) podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2),
b) skany nw. dokumentów:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Osoby do kontaktu:
Adam Brożek tel. 32 715 5586 e-mail: adam.brozek@tauron-wytwarzanie.pl
Danuta Sadowska tel. 32 715 5595 e-mail: danuta.sadowska@tauron-wytwarzanie.pl

7. Termin ważności oferty: 30 dni.
c.d. w załączniku

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Zbiorniki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się