DOSTAWA PLADEK BREZENTOWYCH DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA JAWORZNO III

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w II rundzie zapytania RFX Prosimy o uwzględnienie w ofercie maksymalnego rabatu i złożenie oferty cenowej na dostawę nw. materiałów:
1) 878-105-212-0 PLANDEKA BREZENTOWA 10x6m (Plandeki PCV, mocne PCV 600 g/m², kolor: Szary lub zielony, ogniotrwałe: DIN 4102-1 B2 certyfikat, odporne na działanie promieni UV, wodoodporne system ripstop, oczka do wiązania) 4,00 szt.
2) 878-105-102-0 PLANDEKA BREZENTOWA 8x6m (Plandeki PCV, mocne PCV 600 g/m², kolor: Szary lub zielony, ogniotrwałe: DIN 4102-1 B2 certyfikat, odporne na działanie promieni UV, wodoodporne, system ripstop, oczka do wiązania) 6,00 szt.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego.
„Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jakie posiada produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wskazanego przez Zamawiającego produktu oryginalnego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną.
ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. 1. Kryterium oceny ofert: cena jednostkowa NETTO oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
2. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
3.Zastrzezenia Zamawiającego:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
3.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.03.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Opakowania przemysłowe

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się