„ Usługi społeczne w Barcianach -świadczenie usług opiekuńczych”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi opiekuńcze świadczone przez 3 opiekunów. Usługa opiekuna zwanego dalej Wykonawcą, będzie realizowana w ramach umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.(t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1025.), Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu” Usługi społeczne w Barcianach” dofinansowanego ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,w ramach Osi Priorytetowej: 11- Włączenie społeczne, Działanie 11.2. "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"
1.Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w obszarze włączenia społecznego, niesamodzielne i/lub niepełnosprawne w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełno sprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi) zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w gminie Barciany.
2.Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby niesamodzielne. Pomoc przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób i może być przyznana:
- osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1508);
- osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
- osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.
3.Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to:
-osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
-osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
-osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
-osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
-osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) ;
-osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882, z późn. zm.);
-członek rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
-osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);
-osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia;
-osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
-osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
4.Zakres rzeczowy:
4.1 Część I,II,III zamówienia
I część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc,(16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 2560h od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.
II część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc(16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 2560 h od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.
III część zamówienia: Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc, ,(16 h w miesiącu dla jednego uprawnionego) tj. ok. 2560 h od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.

Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez wykonawcę ofertowej ceny jednostkowej usługi i wskazanej powyżej średniej liczby godzin usług. Przewidziana liczba godzin zegarowych usługi łącznie część I, II, III : 7680 h

4.2 Zakres usługi obejmuje w szczególności:
Świadczenie usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych i pomoc uczestnikom projektu w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym żywieniowych, opiekę higieniczną, pielęgnację poprzez m.in.:
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
b) Opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
c) pielęgnacje zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
d) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

4.3Osoba świadcząca usługi opiekuńcze zobowiązuje się do uwzględnienia podmiotowości osoby niesamodzielnej, w tym respektowania prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych.
4.4Sposób świadczenia usług opiekuńczych, w tym organizacja przestrzeni, uwzględnia jak najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osoby niesamodzielnej, jak i osoby świadczącej usługi.
4.5Szczegółowy zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych wskazany zostanie indywidualnie w kontrakcie trójstronnym-umowa, których stworzony zostanie na podstawie wywiadu pogłębionego przeprowadzonego z Uczestnikiem Projektu. Kontrakt trójstronny zawarty będzie pomiędzy osobą niesamodzielną, osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze.

4.6Sposób dokumentacji usługi:
Dokumentacja usługi prowadzona w formie papierowej - obejmuje prowadzenie dokumentacji zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym prowadzenie dziennika czynności opiekuńczych - zawierającego ewidencję wykonania zleconych czynności zgodnie z zał. przekazanymi przez GOPS- zał. nr 8

4.7 Miejsce świadczenia usługi:
Usługa świadczona w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu – na terenie gminy Barciany. Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej z uwzględnieniem bliskiego otoczenia.

5.Wymagania dodatkowe: dotyczą każdej z części tj. I, II, III.
5.1Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie mogą być karane, muszą być sprawne fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjne, kulturalne, winny posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Oprócz tego zobowiązane będą do przestrzegania następujących zasad:
 zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych świadczeniobiorców, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,
 nie wprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych oraz własnych zwierząt domowych,
 w czasie pobytu w mieszkaniu świadczeniobiorcy nie mogą palić tytoniu, używać narkotyków ani spożywać alkoholu,
 nie mogą obarczać własnymi problemami świadczeniobiorców,
w kontakcie ze świadczeniobiorcą muszą stosować zwroty grzecznościowe, szanować wolę świadczeniobiorcy w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności usługowych, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych oraz wykonywać wszelkie prace z poszanowaniem godności i uczuć świadczeniobiorcy.
5.2Czas świadczenia usług, oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług. Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług-1 godzina oznacza 60 min.;
5.3 Podany czas pracy jest czasem elastycznym, będzie wykorzystywany zgodnie z potrzebami Uczestników Projektu, w oparciu o przeprowadzone wywiady pogłębione (także w weekendy, wieczorami itp., 7 dni w tygodniu).
5.4Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do niej - niezbędnych wymogów w celu ochrony przedmiotowych danych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do obowiązków związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych. Ma również obowiązek naprawienia szkody z tytułu naruszenia zasad przetwarzania informacji i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia;
5.5Wykonawca poniesie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. we własnym zakresie ponosi koszty rozmów telefonicznych, koszt badań profilaktycznych i ubezpieczeń od NNW;
5.6 Wykonawca nie może pobierać od osób, którym będzie świadczyć usługi opiekuńcze żadnych dodatkowych opłat;
5.7Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego;
5.8Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonych dokumentów na wszystkich polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5.9Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli realizacji usługi(opiekuńczej) na żądanie upoważnionej instytucji i Zamawiającego.
5.10 W związku z brakiem możności dokładnego określenia wielkości zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo do: zwiększenia liczby godzin w przeliczeniu na jednego uprawnionego lub ich zmniejszenia, zwiększenia liczby podopiecznych objętych usługami bądź zmniejszenia tej liczby w zależności od stwierdzonych potrzeb. Zamawiający będzie rozliczał się z wykonawcą za rzeczywiście wykonane usługi(stawka ryczałtowa za godzinę usług opiekuńczych). Przewidziana maksymalna liczba godzin usługi dla każdej części zamówienia wynosi 2560 h i nie ulegnie przekroczeniu okresie realizacji projektu.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się