Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części
samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków
określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017
poz. 1260 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym, z podziałem na
5 części (rozdz.XVII siwz).
2. Realizacja każdej usługi obejmuje:
1) protokolarne przyjęcie pojazdu i/lub jego części nie później niż w ciągu 30 minut od momentu
dostarczenia go przez przewoźnika całodobowo, przez wszystkie dni kalendarzowe w okresie trwania
umowy,
2) w przypadku pojazdu uszkodzonego, zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób
nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza
pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika,
3) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego, zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienie ciśnienia w
ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania
niskich temperatur,
4) w przypadku ujawnienia wody w układzie chłodzenia spuszczenie jej przed okresem zimowym,
umieszczenie informacji w widocznym miejscu od wewnętrznej strony podszybia pojazdu
i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru,
5) umożliwienie pracownikom Policji dokonywanie bezpłatnych oględzin na terenie parkingu
zabezpieczonego pojazdu lub części samochodowych,6) zapewnienie dostępu do pojazdu lub części samochodowych osobom legitymującym się
upoważnieniem wydanym przez Zlecającego w celu dokonania oględzin i ekspertyz,
7) strzeżenie pojazdów i/lub ich części przechowywanych na parkingu przez 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu poprzez system wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer i przy pomocy ochrony
osobowej,
8) wydanie pojazdu i/lub części osobie legitymującej się upoważnieniem wydanym przez Zlecającego,
9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności finansowej za powierzone mienie.
3. Ilość usług określona w formularzu kalkulacji cenowej dla każdej części zamówienia jest wielkością
szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami
Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej, opłaconej
polisy potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją
działalność związana z przedmiotem umowy ponosi odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne
i niematerialne wyrządzone w przechowywanym mieniu na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł,
5. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto za jedną dobę przechowywania musi obejmować
wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie (nakłady) niezbędne do realizacji zamówienia. Ceny ryczałtowe
brutto za 1 (jedną) dobę przechowywania zostały określone z uwzględnieniem stałego (ciągłego) utrzymania
minimalnej ilości miejsc parkingowych do dyspozycji Zlecającego niezależnie od rozmiaru wykonanych prac
oraz bez względu na to jaka jest pora dnia, jaki jest dzień tygodnia i czy jest to dzień ustawowo wolny od
pracy lub święto. Za ustalenie ilości prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (umowy)
w całości oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego
odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca.
6. Parking Wykonawcy musi posiadać:
1) miejsce wydzielone wyłącznie dla przechowywanych pojazdów zabezpieczonych przez Policję,
2) zamykane pomieszczenie do przechowywania części samochodowych lub innych elementów
zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu w celu ich zabezpieczenia przed
zniszczeniem lub zaginięciem,
3) oświetlenie w porze nocnej o zasięgu zapewniającym widoczność na terenie wydzielonym wyłącznie dla
przechowywanych pojazdów zabezpieczonych przez Policję,
4) system wewnętrznego monitoringu działającego całodobowo, 7 dni w tygodniu przy pomocy kamer
o zasięgu zapewniającym rejestrację obrazu na terenie wydzielonym wyłącznie dla przechowywanych
pojazdów zabezpieczonych przez Policję,
5) parking powinien być strzeżony przez 24 godziny na dobę przy pomocy ochrony osobistej.
Ponadto miejsce wydzielone na parkingu Wykonawcy musi posiadać:
a) nieprzesuwne ogrodzenie o wysokości minimum 150 cm;
b) bramę wjazdową zabezpieczającą przed dostępem osób trzecich w sposób uniemożliwiający wejście
o wysokości min. ogrodzenia, zawieszoną nad ziemią w odległości uniemożliwiającej przejście osoby
trzeciej, o szerokości pozwalającej na wjazd pojazdu holującego wraz z pojazdem holowanym;
c) utwardzoną materiałem budowlanym nawierzchnię stanowisk postojowych;
d) do stałej dyspozycji Zamawiającego miejsca do przechowywania na koszt Policji pojazdów w liczbie:- dla KPP Drawsko Pomorskie co najmniej 10 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające
warunki do przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 5 stanowisk jednocześnie
- dla KPP Wałcz co najmniej 10 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do
przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 5 stanowisk jednocześnie
- dla KPP Myślibórz co najmniej 10 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do
przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 5 stanowisk jednocześnie
- dla KPP Łobez co najmniej 6 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do
przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 3 stanowisk jednocześnie
- dla KMP Szczecin co najmniej 30 stanowisk jednocześnie oraz zadaszone miejsce spełniające warunki do
przechowywania pojazdów uszkodzonych w liczbie co najmniej 5 stanowisk jednocześnie
8. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi posiadać do stałej
dyspozycji Zamawiającego łącznie tyle stanowisk, ile wynika z wymagań dla każdej części oddzielnie, na
które została złożona oferta. Dotyczy również Wykonawców, którzy na podstawie wcześniejszych umów
świadczą przedmiotowe usługi na terenie innych jednostek. W przypadku niespełnienia powyższego warunku
oferta zostanie odrzucona we wszystkich tych częściach, na które Wykonawca złożył ofertę, jako niezgodna
ze specyfikacją.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wizji lokalnej parkingu wskazanego w ofercie celem
weryfikacji złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami ze stanem faktycznym. Wykaz ten musi być zgodny ze stanem faktycznym w dniu jego złożenia.
10. Parking powinien znajdować się w odległości nie większej niż 30 km licząc od siedziby jednostki
organizacyjnej Policji (Zlecającego) Wykonawca musi określić dokładne położenie parkingu w jakiej
miejscowości z nazwą ulicy oraz dokładnym numerem.11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
12. Podwykonawcy:
a) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.
b) W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 uPzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych
kontaktowych (załączniki nr 2 i 3 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się
w rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 8 do siwz). W przypadku braku
takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału
podwykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.03.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Małopolska 47
Szczecin 70-515
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47
Szczecin 70-515
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się