Zaprojektowanie i budowę przejść dla drobnych zwierząt kręgowych w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie” LIFE17 NAT/PL/0000111, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową dwóch systemów przejść dla drobnych zwierząt kręgowych, w tym żółwi błotnych, składających się z tuneli, barier naprowadzających, portali i stoprynien.
2) Na przedmiot zamówienia składa się:
2).1 opracowanie dokumentacji projektowej:
2).1.1 Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462),
2).1.2 Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę, umożliwiające rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia. W przypadku stwierdzenia, iż inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę, jest możliwym poprzestanie na zgłoszeniu robót budowlanych, musi być to jednak oparte na niebudzących wątpliwości podstawach prawnych i uzgodnione z Zamawiającym, GDDKiA Nadzorem Budowlanym i odpowiednim terytorialnie Starostą.
2).1.3 Wykonawca opracuje projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy podlega zaopiniowaniu przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie
2).1.4 Inwestycja nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji zostały wydane decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
2).1.4.1.1 decyzja nr 3/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. na lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu przejść dla drobnych zwierząt kręgowych na drodze krajowej nr 16, na działkach o numerach ewidencyjnych 66, 248 w obrębie Prawdowo, gmina Mikołajki – inwestycja będzie realizowana tylko na działce nr 66
2).1.4.1.2 decyzja nr 4/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. na lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu przejść dla drobnych zwierząt kręgowych na drodze krajowej nr 16, na działkach o numerach ewidencyjnych 82/2, 74/3 w obrębie Kosewo, gmina Mrągowo
2).2 budowa w istniejącej drodze dwóch systemów przejść dla drobnych zwierząt kręgowych, w tym żółwi błotnych, składających się z tuneli, barier naprowadzających, portali
i stoprynien. Pierwszy odcinek zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Prawdowo. Drugi odcinek zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Kosewo. Przedmiotowe odcinki zlokalizowane są na obszarach Natura 2000 „Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo” PLH280055 i „Ostoja Piska” PLH280048, w związku z tym wszystkie roboty powinny być prowadzone w sposób maksymalnie zapewniający nie pogorszenie istniejącego stanu środowiska naturalnego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.04.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się