Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Korytnica i gminy Liw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

» Opis zapytania

1. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla 38 obrębów geodezyjnych gminy Korytnica o powierzchni 2800,40ha (w tym objęte inwentaryzacją 39,22ha) oraz dla 22 obrębów geodezyjnych gminy Liw o powierzchni 1792,71ha (w tym objęte inwentaryzacją 0,15 ha) wynikających z ewidencji gruntów.
2. Uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko winny być wykonane zgodnie z przepisami:
ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2129 z późn. zmianami),
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r (Dz. U. z 2012r, poz. 1302 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów,
ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2018, poz. 1614 z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006r, Nr 58 poz. 405 z późn. zm),
ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081),
wytyczne zawarte w „zasadach sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu” opublikowane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999r (tzw. Instrukcja),
Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016roku w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach,
inne aktualnie obowiązujące przepisy.
3. Zamawiający udostępni dane z ewidencji gruntów. Wykonawca nie ponosi kosztów udostępnienia danych z ewidencji gruntów i map ewidencyjnych.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, że materiały udostępnione przez Zamawiającego zostaną wykorzystane tylko do celów związanych z wykonaniem umowy oraz przechowywane będą u Wykonawcy w sposób zapewniający ich ochronę.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowe warunki techniczne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Przemysłowa 5
Węgrów 07-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Węgrowie
ul. Przemysłowa 5
Węgrów 07-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się