Wykonanie wycinki drzew oraz cięć sanitarno-pielęgnacyjnych drzew rosnących w ciągach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu wycinki drzew z pasów drogowych oraz wykonanie cięć sanitarno-pielęgnacyjnych drzew rosnących w ciągach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego, których ilościowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zakres wymaganych prac obejmuję:
1) prowadzenie wycinki drzew o zróżnicowanych wymiarach obwodów, wykonywanie cięć sanitarno-pielęgnacyjnych wraz z usuwaniem posuszu i obumarłych konarów w koronach drzew, znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego,
2) wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.),
3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych prac przed dostępem osób niepowołanych, zgodnie z obowiązującym prawem,
4) zabezpieczenie sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania prac oraz środków transportowych,
5) oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,
6) frezowanie pni poniżej terenu po wycince drzew,
7) transport wyciętego drewna na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego tj. nieruchomość przy ulicy Polnej w Legionowie,
8) wywóz oraz zagospodarowanie we własnym zakresie innych części drzewa niż wymienione w ust.7,
9) składowania drewna według wytycznych wskazanych w załączniku nr 10 do SIWZ, składowane drewno będzie stanowić własność Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega, że przewidywane ilości drzew do wycinki oraz podcinki gałęzi i konarów podane powyżej służą jedynie do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w podanych ilościach.
4. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy i liczony jest od daty bezusterkowego odbioru końcowego prac lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru prac.
5. Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby na okres realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia tj. polegające na:
1) kierowaniu lub nadzorowaniu usług przy wycince drzew oraz prac związanych z cięciami sanitarno-pielęgnacyjnymi drzew,
2) obsłudze sprzętu specjalistycznego (pilarek spalinowych łańcuchowych),
3) obsłudze sprzętu umożliwiającego dostęp do korony drzewa,
4) kierowaniu samochodem służącym do transportu wyciętego drzewa oraz pozostałych jego części tj. karpy, gałęzie.
Realizacja w/w czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie w/w czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie).
Wymagania dotyczące:
- sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osób,
- uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.03.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
Legionowo 05-119
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Legionowski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
Legionowo 05-119
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się