Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:


UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROŻNEJ W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KARTUZACH

2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:1) CZĘŚĆ I – UTRZYMANIE DRZEWOSTANU PRZYDROŻNEGO

Lp Wyszczególnienie prac Jedn. Ilość
1 2 3 4
1 Wycinka samosiewek, odrostów i krzewów ha 7
2 Rozdrobnienie rębarką samosiewek i krzewów ha 7
3 Przycięcie gałęzi drzew przy użyciu podnośnika szt 80
4 Przycięcie gałęzi drzew pilarką na wysięgniku szt 160
5 Rozdrobnienie gałęzi drzew rębarką spalinową szt 240
6 Wycinka drzew przy użyciu podnośnika szt. 10
7 Wycinka drzew bez podnośnika szt. 10
8 Frezowanie pni o wysokości do 40 cm powyżej poziomu drogi i średnicy do 100 cm szt. 20
9 Frezowanie pni o wysokości do 40 cm powyżej poziomu drogi i średnicy powyżej 100 cm szt. 15


2) CZĘŚĆ II – KOSZENIE TRAW

Lp Wyszczególnienie prac Jedn. Ilość
1 2 3 4
1 Mechaniczne koszenie traw (wykoszenie pobocza wraz z wew. stroną rowu) km 70
2 Ręczne koszenie traw wykaszarką spalinową miejsc trudno dostępnych m2 30 000
3 Chemiczne niszczenie chwastów na powierzchniach utwardzonych prefabrykatami m2 2 000


3. Usługi związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym objęte postępowaniem mogą
być wykonywane tylko przez Wykonawcę dysponującego wymaganym sprzętem oraz doświadczeniem w tego rodzaju pracach.
4. W oby dwóch zadaniach Wykonawca:
1) będzie realizował zamówienia sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb na wezwanie Zamawiającego w zakresie i w terminach określonych przez Zamawiającego
w pisemnych zleceniach (protokoły pezekazania placu budowy).
2) w sytuacjach awaryjnych Wykonawca może realizować zamówienia na podstawie zlecenia telefonicznego, faksem lub polecenia ustnego, w trybie natychmiastowym
(do 6 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez pracownika ZDP), potwierdzonego niezwłocznie zleceniem pisemnym. Przez sytuację awaryjną należy rozumieć konieczność usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym
w wyniku uszkodzenia lub naruszenia statyki, spowodowanego nagłym lub gwałtownym oddziaływaniem sił przyrody (np. wywroty drzew, wiatrołomy itp.). Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem,
3) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu (opracuje
na własny koszt dokumentację tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót
i uzgodni ją z właściwymi organami),
4) powiadomi o ewentualnych utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia robót,
5) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, budynków, itp.,
6) jest odpowiedzialny za ewentualne wyłączenie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem linii napowietrznych (w tym stosowne uzgodnienia),
7) jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót objętych umową,
8) pokrywa ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót,
9) wykona roboty przy bezwzględnym zachowaniu zasad BHP przy wycince drzew
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.
10) Szczegółowe terminy wykonania będą określane każdorazowo w pisemnych dyspozycjach Zamawiającego w zależności od faktycznych potrzeb i zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem skróconego terminu oferowanego przez Wykonawcę.
11) Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 1a i 1b do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Gdańska 26
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
ul. Gdańska 26
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się