Dostawę sprzętu i wyposażenia mechanicznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do miejsc i podmiotów wskazanych w załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia mechanicznego.
W założeniu projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” przewidziano, iż dany podmiot (pracodawca) otrzyma sprzęt o wartości nieprzekraczającej kwoty 50 000zł. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w wysokości -20 %, co oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia wartości zakupu
w danej części o maks. 20%. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.
Przedmiot zamówienia podzielono na pięć części, z których każda stanowi osobne zadanie:
zadanie I obejmuje: dostawę sprzętu i wyposażenia mechanicznego do Przedsiębiorstwa CAR-BUD
zadanie II obejmuje: dostawę sprzętu i wyposażenia mechanicznego do Przedsiębiorstwa AUTODIAG
zadanie III obejmuje: dostawę sprzętu i wyposażenia mechanicznego do Przedsiębiorstwa KIA PATECKI
zadanie IV obejmuje: dostawę sprzętu i wyposażenia mechanicznego do Przedsiębiorstwa PZM
zadanie V obejmuje: dostawę sprzętu i wyposażenia mechanicznego do Przedsiębiorstwa
SOLO HOLDING.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono dla poszczególnych zadań
w załączniku nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z parametrami techniczno-użytkowymi, określonymi szczegółowo w OPZ. Nieposiadanie przez zaoferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty.
Wskazane w OPZ oznaczenia producenta, nazwy, znaki towarowe lub miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia, co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu funkcjonalności, jaką charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia.
Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fabrycznie nowy sprzęt i wyposażenie, bez śladów użytkowania, posiadający gwarancję producenta, o parametrach co najmniej takich, jak określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dla dostarczonego sprzętu. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony
w ramach realizacji umowy posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji zapewnionej przez producenta sprzętu zgodnie z OPZ.
5. Przedmiot zamówienia musi posiadać w zależności od wymogów zawartych w OPZ: dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu, karty katalogowe, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, certyfikaty itp. oraz inne niezbędne dokumenty ujęte w OPZ, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) konieczne do uruchomienia i pracy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest nabywany. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone
w języku polskim w formie drukowanej.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, jest integralną częścią SIWZ i zapisy
w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
7. Wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wrzosowa 44
Kielce 25-211
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych
  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy

» Dane nabywcy

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
Kielce 25-211
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się