Wykonanie usług związanych z całoroczną pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt w latach 2019 – 2020.

» Opis zapytania

1. Kod CPV: 77211400-6, 77211500-7, 77312100-1, 77300000-3, 77314100-5, 77340000-5, 77310000-6, 77320000-9.
2. Zamówienie dotyczy wykonania prac związanych z całoroczną pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzeniem krzewów kontenerowych i drzew na terenie Gminy Nieporęt w latach 2019 – 2020 r.
3. Prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej (drzewostanu) na terenie Gminy Nieporęt, będą dotyczyły drzew wskazanych przez Zamawiającego.
4. Prace pielęgnacyjne zieleni niskiej na terenie Gminy Nieporęt, będą uzależnione od okresu wegetacyjnego roślin, zakres i terminy prowadzenia robót, będą ustalane przez Zamawiającego w formie zgłoszenia, a podjęcie działań przez Wykonawcę następować będzie nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia robót przez Zamawiającego.
5. Koszenie powierzchni, zakres i terminy prowadzenia robót będą ustalone przez Zamawiającego w formie zgłoszenia.
6. Prace związane z pielęgnacją zieleni oraz utrzymania porządku na czterech miejscach upamiętnionych tablicami w: Stanisławowie Pierwszym, Nieporęcie i Zegrzu Płd.-2 obiekty, obejmujące trzykrotne koszenie powierzchni, wycinanie zbędnych krzewów, pielęgnację drzew oraz dwukrotne grabienie, wywóz i utylizację liści. Zakres i terminy prowadzenia robót, będą ustalane przez Zamawiającego w formie zgłoszenia.
7. Wykonanie uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji urządzenia zieleni na działkach gminnych, wskazanych przez Zamawiającego na powierzchniach nie przekraczających 700 m2 powierzchni biologicznie czynnej.

Zakres rzeczowy robót zamówienia:
8. Pielęgnacja zieleni wysokiej:
1) usuwanie drzew – ścięcie drzewa lub usunięcie wiatrołomu, pocięcie pnia i konarów na kloce opałowe, dokładne uprzątnięcie terenu prac i wywóz powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone,
2) cięcia pielęgnacyjne drzew – obcięcie gałęzi lub konarów suchych, chorych, zamierających, odłamanych i nadłamanych oraz zabezpieczenie powstałych ran, korekty korony i nadanie jej odpowiedniej formy, a następnie dokładne uprzątnięcie terenu prac i wywóz powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone,
3) cięcia techniczne – cięcie gałęzi i konarów wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury drogowej, a następnie dokładne uprzątnięcie terenu prac i wywóz powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone,
4) frezowanie karp – odkopanie karpy na głębokość 20 cm poniżej powierzchni gruntu, sfrezowanie na głębokość 20 cm, zasypanie powstałego wykopu ziemią do poziomu terenu, dokładne uprzątnięcie terenu prac i wywóz powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone,
5) wygrabianie liści i wywóz zebranej masy zielonej na miejsce prawem dopuszczone,
6) wykonanie oprysków drzew z związku ze zwalczaniem szkodników,
7) usuwanie odrostów przy drzewach – ręczne usuwanie odrostów pniowych, a następnie dokładne uprzątnięcie terenu prac i wywóz powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone,
8) zakładanie wiązań – w zależności od sytuacji zastosowanie wiązań elastycznych lub sztywnych, w celu wzajemnego przytrzymania się konarów, z zastosowaniem odpowiednich podkładek, zacisków specjalnie do tego celu przeznaczonych,
9) palikowanie, uzupełnienie i wymiana palików tak aby były 3 sztuki palików wraz z poprzeczkami poziomymi, naciągnięcie i poprawienie wiązań,
9. Pielęgnacja zieleni niskiej:
1) usuwanie krzewów - wycinka krzewów, zebranie gałęzi, dokładne uprzątnięcie terenu prac i wywóz powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone,
2) cięcia korekcyjne i pielęgnacyjne krzewów – obcięcie gałęzi, nadanie odpowiedniej formy i kształtu roślinom, a następnie dokładne uprzątnięcie terenu prac i wywóz powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone, realizowane zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego oraz wykazem powierzchni stanowiącym załącznik do wzoru umowy, będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ,
3) odchwaszczanie powierzchni – usuwanie chwastów z systemem korzeniowym, spulchnianie gleby, a następnie dokładne uprzątnięcie terenu prac i wywóz powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone, realizowane zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego oraz wykazem powierzchni stanowiącym załącznik do wzoru umowy, będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ;
4) podlewanie (z nawozem) młodych sadzonek drzew i powierzchni porośniętych roślinnością, w ilości 20 l wody/m², realizowane zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego oraz wykazem powierzchni stanowiącym załącznik do wzoru umowy, będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ;
5) koszenie powierzchni - w rozumieniu skrócenia długości trawy, wraz z zebraniem i utylizacją masy skoszonej, realizowane zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego oraz wykazem powierzchni stanowiącym załącznik do wzoru umowy, będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ;
6) zakładanie powierzchni trawników – przygotowanie podłoża (odchwaszczenie, wyrównanie i ew. nawiezienie urodzajnej warstwy ziemi), nawożenie przedsiewne, wałowanie, siew nasion gatunku uzgodnionego z Zamawiającym oraz podlewanie do wschodu trawy w tym dosiew miejsc bez wschodu trawy,
7) nawożenie trawników i krzewów – zalecane dawki nawozu do trawników: 20-30 g/m² nawozu (Saletra amonowa z domieszką 1/1 z nawozem NPK Mg, S) lub podobne,
8) mulczowanie korą - czynność polegająca na uzupełnieniu kory po uprzednim usunięciu z powierzchni chwastów, rozrzucenie kory na grubość 4 cm w miejscach wymagających uzupełnienia, równomierne jej rozłożenie i ukształtowanie brzegów skupin,
9) wygrabianie liści i wywóz zebranej masy zielonej na miejsce prawem dopuszczone,
10) wykonanie oprysków krzewów z związku ze zwalczaniem szkodników,
10.Sadzenie krzewów ozdobnych kontenerowych i drzew:
1) sadzenie krzewów – w rozumieniu przygotowania powierzchni do sadzenia poprzez usunięcie z powierzchni zanieczyszczeń, chwastów i samosiewów; wykopanie dołka na gł. 20-30 cm; zaprawienie dołka urodzajną ziemią zgodnie ze sztuką ogrodniczą; posadzenie rośliny i dociśnięcie; cięcie pielęgnacyjno - kształtujące zgodnie ze sztuką ogrodniczą; mulczowanie; podlewanie posadzonych krzewów po posadzeniu oraz w okresie późniejszym zgodnie ze zleceniem. Parametry materiału szkółkarskiego: krzewy w pojemnikach, wysokość roślin 20-40cm, krzewy posiadające min.2-3 pędów o przewodnikach równomiernie rozmieszczonych typowych dla danego gatunku i odmiany; bez uszkodzeń mechanicznych, o wysokim poziomie zdrowotności(brak zasychających pędów, wolne od chorób i szkodników);prawidłowo rozwinięty system korzeniowy bez symptomów i oznak chorobowych; parametry materiału szkółkarskiego zgodne z normami i zaleceniami jakościowymi dla danego gatunku krzewu opracowanego przez ZSP, pozwalające na zachowanie rocznego okresu gwarancji na dostarczony materiał szkółkarski.
2) sadzenie drzew – w rozumieniu przygotowania powierzchni do sadzenia poprzez usunięcie z powierzchni zanieczyszczeń, chwastów i samosiewów; wykopanie odpowiedniej wielkości dołka; zaprawienie dołka (min.0,6 x 0,6m)urodzajną ziemią zgodnie ze sztuką ogrodniczą; posadzenie rośliny i przysypanie ziemią oraz dociśnięcie; uformowanie misy i mulczowanie warstwą 5 cm; palikowanie drzewa (3 paliki o długości min. 1/3 wysokości drzewa) paliki drewniane impregnowane; przymocowanie wiązań do drzewa w ósemkę; podlewanie drzewa po posadzeniu oraz w okresie późniejszym zgodnie ze zleceniem; późniejsze kontrolowanie wiązań i palików w razie konieczności poprawianie i uzupełnianie palików i wiązań. Parametry materiału szkółkarskiego: drzewo o obwodzie pnia 12-14 cm, drzewo o wysokości 201-250 cm, z bryłą korzeniową; korona drzewa uformowana na wysokości powyżej 180 cm, o przewodnikach równomiernie rozmieszczonych z prawidłowo ukształtowanymi pędami bocznymi; materiał bez uszkodzeń mechanicznych o wysokim poziomie zdrowotności(brak zasychających pędów, wolny od chorób i szkodników); prawidłowo rozwinięty system korzeniowy bez symptomów i oznak chorobowych; parametry materiału szkółkarskiego zgodne z normami i zaleceniami jakościowymi dla danego gatunku drzewa opracowanego przez ZSP, pozwalające na zachowanie rocznego okresu gwarancji na dostarczony materiał szkółkarski.
11. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917, z późn. zm.).
12. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej.
13. Wymogi, o których mowa w ust. 11 i 12, dotyczą również podwykonawców.
14. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 12 będą anonimizowane.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Wolności 1
Nieporęt 05-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
Pl. Wolności 1
Nieporęt 05-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się