Usunięcie drzew z terenu Zakładu Hydrotechnicznego

» Opis zapytania

Miejsce wykonania zamówienia:
Działki ewidencyjne o nr 755/2, 715/25 i 715/26 obręb Rudna - teren w zarządzie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny.

Zakres rzeczowy:
Usunięcie 58 drzew (informacje o gatunku i obwodzie drzew na wysokości 130 cm podane są w załączniku "Tabela drzew") na działkach o nr 755/2, 715/25 i 715/26 obręb Rudna.
Ww. drzewa należy usunąć tak, aby nie uszkodzić budynków, ogrodzenia oraz innych budowli i urządzeń. Wykonawca na swój koszt uporządkuje teren po wykonanych pracach poprzez uprzątnięcie z odrostów, gałęzi i drewna powstałego z wycinki (bez konieczności usuwania karpin) oraz zagospodarowanie ich we własnym zakresie.

Inne warunki:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności:
a) zabezpieczenia i oznakowania na czas wykonywania zamówienia terenu przyległego do miejsc objętych ww. czynnościami,
b) utrzymania miejsca prowadzenia prac w należytym porządku.
2. Zakup przez Wykonawcę drewna w ilości 28 m3 - szacunkowa ilość drewna powstałego z przeprowadzonych prac.
3. Zgodnie z obowiązującym cennikiem w Nadleśnictwie Lubin cena za 1 m3 surowca drzewnego loco las po zrywce pozyskanego kosztem zamawiającego sortyment S4 gatunku:
a) sosna wynosi 100,00 zł netto,
b) osika wynosi 90,00 zł netto,
c) topola wynosi 90,00 zł netto,
d) lipa wynosi 100,00 zł netto,
e) brzoza wynosi 125,00 zł netto,
f) akacja wynosi 140,00 zł netto.
4. Ilość drewna powstałego z przeprowadzonych prac określa się na 28 m3, w tym gatunku:
a) sosna 1,3 m3,
b) osika 4,0 m3,
c) topola 25,4 m3,
d) lipa 0,45 m3,
e) brzoza 0,25 m3,
f) akacja 0,2 m3,
a łączną wartość drewna powstałego z wycinki na kwotę 2880,25 zł netto w tym:
a) sosna 1,3 m3 x 100,00 zł/m3 = 130,00 zł netto,
b) osika 4,0 m3 x 90,00 zł/m3= 360,00 zł netto,
c) topola 25,4 m3 x 90,00 zł/m3= 2286,00 zł netto,
d) lipa 0,45 m3 x 100,00 zł/m3 = 45,00 zł netto,
e) brzoza 0,25 m3 x 125,00 zł/m3 = 31,25 zł netto,
f) akacja 0,2 m3 x 140,00 zł/m3 = 28,00 zł netto.
5. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę za drewno powstałe z przeprowadzonych prac na kwotę 2880,25 zł netto.
6. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w drodze wzajemnego potrącenia należności.
7. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną za usługę.

Termin wykonania: do 18.04.2019 r.

Wizja lokalna
1. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą uzyskać dodatkowe informacje na wizji lokalnej, która w tej sprawie zostanie zorganizowana w dniu 08.03.2019 r. o godz. 10:00.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej należy dokonać mailowo na adres: mateusz.malczewski@kghm.com lub telefonicznie na nr telefonu 767479301 lub przesłać drogą elektroniczną w SWZ.
3. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia Wykonawcy zostanie podana informacja, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie oraz miejsce zbiórki – rozpoczęcia wizji lokalnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się