Remonty nawierzchni bitumicznych

» Opis zapytania

1.1.Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Sulechów, w tym:
a) remonty cząstkowe nawierzchni z cięciem piłą,
b) remonty cząstkowe nawierzchni bez cięcia piłą,
c) remonty cząstkowe nawierzchni masą „na zimno”,
d) remonty cząstkowe przy użyciu recyklera,
e) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową grysowo-żwirową,
f) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
g) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), gru-bość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, wraz z wykonaniem sprysku,
h) likwidacja spękań i rakowin emulsją asfaltową i grysami,
i) zalewanie szczelin masą zalewową,
j) regulacja pionowa studzienek i skrzynek ulicznych dla urządzeń podziemnych.
Przy obliczaniu ceny jednostkowej remontów opisanych w ppkt a), b), c) oraz d) należy przyjąć średnią grubości ubytku w jezdni 4 cm. Miejsce wykonania usługi każdorazowo wskaże Zama-wiający.
Podane przez Zamawiającego ilości są założone wstępnie. Faktyczna ilość remontów do wyko-nania uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego i oferowanej ceny jednostko-wej netto z oferty Wykonawcy. W przypadku faktycznego wykonania mniejszej ilości prac niż określone w ofercie Wykonawcy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu otrzymania niższego wynagrodzenia.
Wszystkie roboty muszą być wykonane z materiałów własnych Wykonawcy.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wyko-nujących bezpośrednio czynności w zakresie robót objętych umową wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje się do podwykonawców Wy-konawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.
1.3. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ppkt 1.2. powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Za-mawiający ma prawo w szczególności:
1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ppkt 1.2. powyżej,
2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiązków opi-sanych w ppkt 1.2. powyżej,
3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ppkt 1.2. powyżej oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia.
1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
1.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7.
1.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych - Wykonawca może przewidzieć reali-zację zadania przy pomocy równoważnych materiałów o nie gorszych parametrach.
1.7. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się