Obsługa recepcji z usługami ochrony osób i mienia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, polegającej na obsłudze recepcji wraz z ochroną
fizyczną osób i mienia na terenie Zamku Książęcego przy ul. Zamkowej 4 oraz monitoring systemu
alarmowego w budynku gospodarczym na ul. Wałowej 10. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a)
całodobowe prowadzenie recepcji, w tym obsługa połączeń telefonicznych, kasy fiskalnej, terminala
płatniczego, komputera i innych urządzeń biurowych; b) przyjmowanie gości hotelowych, w tym
wpisywanie ich do książki meldunkowej, udzielanie informacji dotyczących pobytu w hotelu i
przyjmowanie płatności gotówkowych lub kartą płatniczą; c) dokonywanie i sprawdzanie w
komputerowym systemie rezerwacji pokoi hotelowych, ustalanie z gośćmi terminu pobytu; d)
obsługiwanie poczty mailowej; e) prowadzenie gospodarki kluczami: wydawanie i przyjmowanie kluczy
od osób upoważnionych oraz prowadzenie rejestru wydawanych kluczy; f) prowadzenie ewidencji gości
wchodzących na teren obiektu w godzinach urzędowania; g) sprzedaż pamiątek i biletów na zwiedzanie Zamku; h) przyjmowanie poczty, przesyłek kurierskich, paczek po godzinach pracy sekretariatu; i) zapewnienie bezpieczeństwa osobom i mieniu znajdującym się na ochranianym terenie; j) kontrolowanie ruchu samochodowego na terenie obiektu, w tym otwieranie szlabanu dla uprawnionych samochodów oraz otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej do Zamku; k) starannym otwieraniu i zamykaniu obiektu, w tym sprawdzaniu czy na terenie obiektu po godzinach zamknięcia nie przebywają osoby nieupoważnione; l) sprawdzanie po zakończeniu pracy wszystkich pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych, tj. zamki, okna, oświetlenie; m) zwracanie uwagi na podejrzane torby, paczki pozostawione na strzeżonym terenie; n) zabezpieczanie terenu i obiektów przed kradzieżą, pożarem lub dewastacją mienia w czasie pełnienia służby przez wszystkie dni tygodnia w czasie trwania umowy, przy udziale jednego pracownika na zmianie; o) podejmowanie działań mających na celu uniemożliwienie wstępu oraz przebywania na terenie nieruchomości osób nietrzeźwych lub znajdujących się pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych, podobnie działających substancji, a także stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób lub mienia; p) obsługiwanie systemów przeciwpożarowego i oddymiania; r) prowadzenie stałego monitoringu systemu alarmowego w budynku przy ul. Wałowej 10 (obiekt zostanie objęty jedynie systemem alarmowym); s) dbanie o porządek i estetykę pomieszczenia
recepcji; t) prowadzenie książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie
spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia, w tym przypadki wezwania grupy interwencyjnej, związane
ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego; u) niezwłoczne powiadamianie wyznaczonych
pracowników Zamawiającego oraz właściwych służb publicznych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek
zdarzeń wymagających ich interwencji, a szczególnie w przypadku stwierdzenia powstania szkód w
mieniu Zamawiającego, w) współpracę i koordynowanie wspólnych działań podejmowanych z innymi
służbami i instytucjami np. Policją, Strażą Pożarną, służbami medycznymi, z) przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz innych wewnętrznych przepisów
obowiązujących u Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. w zakresie obsługi recepcji oraz bezpośredniej, stałej
ochrony fizycznej Zamku. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wsparcie grupy interwencyjnej,
wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego i przyjeżdżającej na każde wezwanie pracownika
ochrony. Czas reakcji grupy interwencyjnej na sygnał z systemu alarmowego ma wynosić do 5 min. w
nocy i do 15 min. w dzień. Zamawiający dopuszcza powierzenie czynności działań grupy interwencyjnej
podwykonawcom. 5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem wykonywania zamówienia, imienną listę osób obsługujących recepcję i realizujących
zadania ochrony fizycznej oraz informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie personalnej przed
przystąpieniem do pracy nowego pracownika. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli
wykonywania zamówienia przez pracowników Wykonawcy w zakresie ochrony. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających
na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), w tym wykonujących w szczególności czynności wymienione w
pkt 3.3 SIWZ (punkt 2. w ogłoszeniu).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Ochrona
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się