Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, gm. Jabłonna Lacka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla 24 obrębów ewidencyjnych gminy Jabłonna Lacka o łącznej powierzchni 2024,77 ha wraz
z przeprowadzeniem pełnej procedury w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ.
Uproszczone plany urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko winny być wykonane zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów ( Dz. U. z 2012r, poz. 1302 z późn. zm.)
- ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r ( Dz. U. z 2018 r., poz.1614 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006r, Nr 58 poz. 405)
- ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
- wytyczne zawarte w „zasadach sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu” opublikowane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999r. (tzw. Instrukcja)
- Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016r. znak: ZU.6007.2.2016 w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, zmienione zarządzeniem Nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2017 r.
- oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy.
Zamawiający udostępni Wykonawcy dane z ewidencji gruntów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie ponosi kosztów udostępnienia danych ewidencji gruntów i map ewidencyjnych.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt, w tym za: przebieg i terminowe wykonanie usługi, za jakość, zgodność z wymaganiami określonymi dla przedmiotu zamówienia, za szkody i następstwa wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Wolności 23
Sokołów Podlaski 08-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
Wolności 23
Sokołów Podlaski 08-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się