Dostawa materiałów ogniotrwałych - wymurówka sklepienia i ścian pieców

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ogniotrwałych - wymurówka sklepienia i ścian pieców, zgodnie z wykazem części znajdującym się w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia oraz zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Projektu Umowy.

Podane w formularzu ilości są szacunkowe i służą do porównania ofert, nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora postępowania (KGHM Polska Miedź S.A.) i Zamawiającego (Mercus Logistyka Sp. z o.o.).

2. Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą również uzyskać dodatkowe informacje na spotkaniu, które w tej sprawie zostanie zorganizowane na Wydziale Odlewni KGHM ZANAM S.A. Legnica 59-220, ul. Złotoryjska 178-184, w dniu
12.03.2019 r. o godz. 10:00. Zbiórka uczestników spotkania odbędzie się
o godz. 9:45 przy wejściu bramy wjazdowej na Wydział Odlewni, gdzie zebranych odbierze osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania. Wejście odbędzie się na podstawie listy zbiorczej sporządzonej przez Operatora postępowania. Spóźnienie na czas wyznaczonej zbiórki spowoduje konieczność dotarcia na miejsce spotkania we własnym zakresie, po wcześniejszym wypisaniu dokumentu uprawniającego do poruszania się po terenie zakładu w biurze przepustek. Wskazane jest, aby na spotkanie Wykonawcy przybyli z własnymi środkami ochrony BHP tj. kask, okulary, fartuch (w przypadku nieposiadania ww. środków ochrony BHP, Zamawiający informuje, że wyposaży Uczestników spotkania
w ww. sprzęt). Informacja ze spotkania będzie przekazana drogą elektroniczną w SWZ.

Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej musi zawierać dane teleadresowe Wykonawcy, nr telefonu, imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu – maksymalnie 2 osoby.

Powyższe informacje wraz z zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Ogłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną w SWZ poprzez zakładkę Pytania i odpowiedzi.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie – KRS, pełnomocnictwo itp).
Zamawiający na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle drogą elektroniczną w SWZ do Wykonawcy zwrotną informację, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie.

7. Oferty należy składać elektronicznie do dnia określonego w Ogłoszeniu. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr KGHMZANAM/ZD/18/58539 - Dostawa materiałów ogniotrwałych - wymurówka sklepienia i ścian pieców" - Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Adela Wilczyńska, nie otwierać przed dniem 20.03.2019r. godzina. 11:00. na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.

8. Termin zadawania pytań: 2 dni robocze przed terminem składania ofert.

9. Termin udzielenia odpowiedzi: 1 dzień

10. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania Ogłoszenia.

11. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę wartości wynikającej z jednostkowych cen ryczałtowych i szacunkowych ilości, zgodnie z wynikiem przedstawionym w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

12. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.

13. Cena może być podana w jednej z wymienionych walut: PLN

14. Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej wartości oferty.

16. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.Terminy dostaw: zgodnie z zapisami w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.