Dostawa okorków iglastych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa okorków iglastych, zgodnie z wykazem części znajdującym się w Formularzu w SWZ.

2. Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

3. Do oferty należy dołączyć:

a) Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę
w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia.

c) Kartę Wykonawcy, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia.

d) oświadczenie o zdolności do realizacji dostaw bezpośrednio do oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. zlokalizowanych na terenie Zagłębia Miedziowego w dniu wywołania - do maksymalnie 3 dni od wywołania lub w dacie wskazanej w wywołaniu (jeśli wywołanie dotyczy terminu dłuższego).

4. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na zamienniki.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

9. Oferty należy składać elektronicznie do dnia określonego w Ogłoszeniu. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr MERCUS/HZ1/19/62328, Dostawa okorków iglastych – Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Marcin Zajchowski, nie otwierać przed dniem 08.03.2019 r. godz. 14:00." Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.

10. Termin zadawania pytań: 2 dni robocze przed terminem składania ofert.

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu postępowania, załączonej dokumentacji i innych warunków należy przekazywać drogą elektroniczną w Systemie Wspierania Zakupów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynęło e-mailem do Operatora postępowania i/lub po terminie bez odpowiedzi.

11. Termin udzielenia odpowiedzi: 1 dzień roboczy przed terminem składania ofert.

12. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania Ogłoszenia.

13. Ocena ofert na poszczególnych częściach (koszykach) przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzona poprzez analizę wartości rozumianej, jako iloczyn ceny jednostkowej netto i szacunkowej ilości na danej części.

14. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.

15. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą ceną.

17. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Dostawy sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty zakończenia postępowania. Zamówienia składane na ilości od kilkudziesięciu do kilkuset m3, jednakże realizacja dostaw z zamówienia odbywa się w sposób następujący:
-dostawy bezpośrednio do oddziałów KGHM zlokalizowanych na terenie Zagłębia Miedziowego w dniu wywołania - do maksymalnie 3 dni od wywołania lub w dacie wskazanej w wywołaniu (jeśli wywołanie dotyczy terminu dłuższego),
-wywołania następują telefonicznie lub pocztą elektroniczną,
-ilości do dostawy na wywołanie: około 20 - 40 m3.
Miejsce dostawy konkretne zostanie wskazane w wywołaniu.

19. Wymiary i materiał okorków:
Długość: 1300-1500 mm, szerokość w największym miejscu: 100 mm, grubość: 15-20 mm.
Opakowanie: wiązki po 1m3, materiał: drewno sosnowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.03.2019 | 14:00


» Lokalizacja

ZESPÓŁ TOWARÓW STRATEGICZNYCH, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Drzewo i produkty celulozowe

» Dane nabywcy

ZESPÓŁ TOWARÓW STRATEGICZNYCH


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się