Zakup usługi – wykonywanie usług stałego nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym w obiektach Spółki w Polkowicach przy ul. Kopalnianej 7 i w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 178-187 oraz Wydziałów TU i TC.

» Opis zapytania

Do zakresu usług należy:
1) ustalanie form i kierunków działania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków
2) opracowywanie i bieżąca aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego; obowiązującego w Spółce
3) ocena zagrożenia przed wybuchem przestrzeni i stref zewnętrznych
4) organizacja praktycznego sprawdzania warunków ewakuacji w budynkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami
5) prowadzenie stałej, bieżącej kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej i sprawdzanie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wskazywanie nieprawidłowości, wydawanie zaleceń korygujących
6) organizacja raz w roku przeglądów stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach użytkowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki w zakresie:
a)kontroli wyposażenia obiektów Spółki w podręczny sprzęt gaśniczy, wymagane urządzenia przeciwpożarowe oraz środki gaśnicze,
b) kontroli prawidłowości wyznaczania, oznakowania i utrzymania dróg ewakuacyjnych, dojazdów pożarowych, punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych itp.,
c) wskazania zagrożeń pożarowych,
d) opracowywania analiz stanu ochrony przeciwpożarowej w Spółce,
e) przedstawianie wniosków pokontrolnych
7) planowanie potrzeb wyposażenia obiektów w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe
8) opiniowanie projektów planowanych remontów, modernizacji i przebudowy budynków, wydawanie wymaganych ekspertyz z zakresu p.poż - według bieżących potrzeb,
9) udział w odbiorach końcowych nowo wybudowanych lub modernizowanych budynków,
10) sporządzanie niezbędnej dokumentacji z pożarów, zapłonów technologicznych oraz innych miejscowych zagrożeń
11) analiza przyczyn zaistniałych pożarów, zapłonów technologicznych oraz innych miejscowych zagrożeń oraz przedstawianie Kierownictwu Spółki stosownych wniosków
12) obsługa kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w obiektach Spółki na terenie Zakłady w Legnicy i Polkowicach
13) współpraca z Komendą Powiatową i Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach i w Legnicy
14) uczestniczenie w kontrolach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego prowadzonych na terenie obiektów Spółki przez Komendę Powiatową i Miejską Państwowej Straży pożarnej lub inne powołane do tego organy
15) konieczność zapewnienia zastępstwa w przypadku braku możliwości wykonywania usług przez kontrahenta przez podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, a także wystarczającą wiedzę i doświadczenie niezbędne do profesjonalnego wykonania przedmiotu niniejszego postępowania
Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
- posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego, potwierdzonego dokumentami, które należy załączyć do oferty
Okres obowiązywania umowy - 24 miesiące od daty podpisania umowy
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
- wykonywania prac w powyższym zakresie w godzinach uzgadnianych z przedstawicielem Spółki KGHM ZANAM na bieżąco,
- wykonywania przedmiotu niniejszego postępowania z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
- ubezpieczenia osób zatrudnionych do wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszego postępowania od następstw nieszczęśliwych wypadków
W przypadku nałożenia na Zleceniodawcę przez organy kontroli zewnętrznej kar z tytułu nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Spółki i stwierdzenia w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli stron, iż nieprawidłowości wynikają z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy , Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu Zleceniodawcy kwoty w wysokości naliczonej kary na ustalonych przez Strony zasadach.
Zleceniobiorca zapewnia swoją obecność w obiektach Spółki w czasie niezbędnym do prawidłowej realizacji zakresu niniejszego postępowania , nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu i w razie potrzeby na każde wezwanie telefoniczne uprawnionego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.