Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:.
Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
- utrzymanie czystości w pasach zieleni przyulicznej (powierzchniowe zbieranie śmieci),
- pielęgnację zieleni niskiej (pielenie krzewów wraz z przekopaniem gruntu oraz cięcia pielęgnacyjne i kształtujące formę, korowanie, opryski zapobiegawcze).
- pielęgnację zieleni wysokiej, w tym wycinka drzew,
- koszenie i renowacja trawników,
- wiosenne i jesienne grabienie,
- sadzenie drzew i krzewów,
- podlewanie,
- naprawę istniejącego ogrodzenia typ ZOM lub jego uzupełnienie.
Na terenie objętym zakresem prac występują odpady o kodach:
02 01 03 – odpadowa masa roślinna;
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki:
a) formularz cenowy zawierający zakres prac do wykonania – załącznik nr 9 do SIWZ;
b) warunki techniczne wykonania umowy – załącznik nr 10 do SIWZ;
c) wykaz dróg publicznych gminnych objętych konserwacją – załącznik nr 11 do SIWZ;
d) wykaz dróg wewnętrznych objętych konserwacją – załącznik nr 12 do SIWZ.
4. KLAUZULE SPOŁECZNE:
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – Zamawiający wymaga w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osobę/-y zatrudnionej/ych (pod pojęciem „zatrudnionej/ych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz. 708
z późn. zm.) wykonującą/ce czynności podczas realizacji zamówienia określone w Formularzu cenowym, stanowiącym jednocześnie zakres prac (załącznik nr 9 do SIWZ).
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje
z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik
nr 8 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2019 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
ul. Żeromskiego 29
Warszawa 01-882
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się