„Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy, rozbudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego.” – nr postępowania 055/19

» Opis zapytania

1) Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy, rozbudowy i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego.
2) Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ i kosztorysie ofertowym Część IV SIWZ.
3) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- wszystkie czynności dotyczące wykonywania badań laboratoryjnych potwierdzających jakość wykonywanych robót drogowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się