Ocena stanu technicznego oraz określenie aktualnej odporności na wpływy górnicze obiektów budowlanych stanowiących zabudowę powierzchni szybów O/ZG Rudna, z podziałem na obiekty ZWR-u, Energetyki i ZG Rudna

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Ocena stanu technicznego oraz określenie aktualnej odporności na wpływy górnicze obiektów budowlanych stanowiących zabudowę powierzchni szybów O/ZG Rudna z podziałem na obiekty ZWR-u, Energetyki i ZG Rudna.

2. Wykaz obiektów budowlanych podlegających ocenie stanu technicznego został przedstawiony w Załączniku nr 1 do Projektu Umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
3.1. aktualizacja stanu technicznego obiektów przemysłowych stanowiących zabudowę powierzchni szybów O/ ZG Rudna,
3.2. wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich elewacji obiektów,
3.3. szczegółowy opis uszkodzeń udokumentowaną fotograficznie,
3.4. wnioski, które winny zawierać istotne dla obiektu uwagi oraz zalecenia końcowe dotyczące inwentaryzowanych obiektów, w tym ustalenie zakresu nieodzownych robót remontowych i zabezpieczających związanych z uszkodzeniami obiektów budowlanych,
3.5. określenie dla każdego obiektu odporności deformacyjnej oraz dynamicznej w skali GSI-2004/18,
3.6. mapę(y) z kategoriami odporności deformacyjnej poszczególnych obiektów (dla wersji elektronicznej pdf oraz dwg),
3.7. mapę(y) z kategoriami odporności dynamicznej poszczególnych obiektów (dla wersji elektronicznej pdf oraz dwg),
3.8. podsumowania i wnioski.

4. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na obiektach Zakładu Górniczego.

6. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie w formie papierowej (oryginał) oraz elektronicznej w SWZ o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w SWZ zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 1 do SIWZ,
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku
z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do SIWZ,
c) Kalkulację ceny. Podstawą wyceny mają być Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych, stawka [S] za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) za rok 2019.
d) Przykładową opracowaną przez Oferenta inwentaryzację budynku dla przedsiębiorcy górniczego dla udokumentowania formy i formuły takiej inwentaryzacji na terenie górniczym.

7. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się