„Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i odporności na wpływy górnicze obiektów kubaturowych miejscowości Grębocice leżącej na terenie górniczym Głogowa Głębokiego Przemysłowego do planu ruchu na lata 2020÷2022.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Inwentaryzacja, ocena stanu technicznego i odporności na wpływy górnicze obiektów kubaturowych miejscowości Grębocice leżącej na terenie górniczym Głogowa Głębokiego Przemysłowego do planu ruchu na lata 2020÷2022.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, aktualizacja inwentaryzacji istniejącej zabudowy i inwentaryzacja nowej zabudowy kubaturowej miejscowości Grębocice, która obejmuje:
2.1. określenie stopnia technicznego zużycia budynków oraz ich odporności na wpływy od eksploatacji górniczej, tj. deformacyjne i dynamiczne wg skali GSI-2004/18,
2.2. wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich elewacji budynków,
2.3. szczegółową inwentaryzację uszkodzeń udokumentowaną fotograficznie, a także za pomocą szkiców lub rysunków,
2.4. wnioski, które winny zawierać istotne dla obiektu uwagi oraz zalecenia końcowe dotyczące inwentaryzowanych obiektów,
2.5. inwentaryzacja wykonana w aplikacji systemu SIOT, dostarczonej przez O/ZG Rudna
2.6. wykonanie opracowania podsumowującego w 1 egz. w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w 3 egz. (CD, DVD), zawierającego:
a) opis badanej zabudowy (dla wersji elektronicznej pdf),
b) dane o stanie technicznym poszczególnych obiektów zestawione w tabeli, tj. adres, nr inwentarzowy, funkcja budynku, rok budowy, kubatura, stan techniczny, odporność deformacyjna, odporność dynamiczna (dla wersji elektronicznej excel),
c) mapę(y) z kategoriami odporności deformacyjnej poszczególnych budynków (dla wersji elektronicznej pdf oraz dwg,
d) mapę(y) z kategoriami odporności dynamicznej poszczególnych budynków (dla wersji elektronicznej pdf oraz dwg),
e) podsumowania i wnioski.

3. Zakres aktualizacji inwentaryzacji oraz inwentaryzacji wg wykazu budynków stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Projektu Umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Przekroczenie do 5 % ilości inwentaryzowanych budynków, w stosunku do wykazu stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy, nie będzie skutkowało zmianą kwoty ryczałtowej określonej w umowie za realizację zadania.

5. Zamawiający po podpisaniu umowy udostępni materiały do pracy m.in. dokumentację do wglądu w Dziale Szkód Górniczych z wcześniejszych inwentaryzacji oraz pogram SIOT – inwentaryzacje.

6. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie w formie papierowej (oryginał) oraz elektronicznej w SWZ o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w SWZ zgodnie ze wzorem
w Załączniku nr 1 do SIWZ,
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku
z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do SIWZ,
c) Kalkulację ceny. Podstawą wyceny mają być Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych, stawka [S] za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) za rok 2019. Wypełniony Załącznik nr 9 do SIWZ z podaniem jednostkowych cen ryczałtowych; tabela 1 i 2.
d) Przykładową opracowaną przez Oferenta inwentaryzację budynku dla przedsiębiorcy górniczego dla udokumentowania formy i formuły takiej inwentaryzacji na terenie górniczym.

7. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.