Dostawa urządzeń chłodniczych oraz naczyń do przechowywania materiału w podziale na pakiety

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń chłodniczych oraz naczyń do przechowywania materiału w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami:
Pakiet 1: Dostawa systemu do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie; Pakiet 2: Dostawa zamrażarki szufladowej; Pakiet 3: Dostawa dewara z wyposażeniem; Pakiet 4: Dostawa chłodziarko-zamrażarki podblatowej; Pakiet 5:Dostawa zamrażarki; Pakiet 6: Dostawa chłodziarki wolnostojącej; Pakiet 7: Dostawa zestawu do wymrażania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych Pakietów został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.7 do SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 3.1. dostawa przedmiotu zamówienia do: Pakiet 1: Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM; Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa; III p., pok. B25, Pakiet 2: Zakładu Immunologii WUM; ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa, budynek F, Pakiet 3: Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej WUM; Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, Pakiet 4: Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM; Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa; III p., pok. B07 lub B08, Pakiet 5: Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM; Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa; III p., pok. B07 lub B08, Pakiet 6: Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa Pakiet 7: Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa 3.2. instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu; 3.3. podłączenie do mediów oraz uruchomienie sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania; 3.4. wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy; 3.5. przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik do Wzoru umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się