Świadczenie usług polegających na utrzymaniu Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego, znajdującego się na terenie miasta Zielona Góra

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego (Ogród Botaniczny oraz Mini Zoo), w skrócie: KP-E, znajdującego się na terenie miasta Zielona Góra.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy m. in.:
- Dostawa (rozumiana jako udostępnienie przez Wykonawcę – właściciela zwierząt) i utrzymanie zwierząt, w tym: zakup i dostawa karmy odpowiedniej dla poszczególnych gatunków zwierząt wraz z bieżącym uzupełnianiem zapasów na 7 dni, Obsługa weterynaryjna, polegająca na stałej opiece lekarskiej wszystkich zwierząt, Obsługa boksów i wolier,
- Utrzymanie terenu Kompleksu, w zakresie: utrzymania terenów zielonych, ciągów pieszych, elementów małej architektury oraz w zakresie istniejącej infrastruktury,
- Usługi portierskie oraz prowadzenie punktu kasowego,
- Wszelkie działania Wykonawcy wykonywane w ramach realizacji Zamówienia winny mieć na celu:
a) wykreowanie ponadlokalnej atrakcji rozrywkowo – edukacyjnej,
b) poszerzanie oferty wypoczynku krótko-pobytowego dla mieszkańców regionu, w tym imprezy kulturalne i rozrywkowe (jarmarki, pokazy, wystawy, eventy, imprezy dla dzieci),
c) wspieranie współpracy z sąsiednimi miastami w zakresie atrakcji edukacyjnej, rozrywkowej i wypoczynkowej,
d) rozwój działalności Zwierzyńca w zakresie organizacji spotkań dla dzieci szkolnych i przedszkolnych,
e) prowadzenie dla grup zorganizowanych zajęć edukacyjnych wśród zwierząt z uwzględnieniem interakcji.

2. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący bezpośrednio nw. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
a) utrzymanie i pielęgnacja zieleni
b) obsługa zwierząt – pielęgniarz zwierząt (utrzymanie boksów, karmienie, stała informacja o zwierzętach)
c) obsługa portiersko-kasowa
d) wykonywanie prac gospodarczych na terenie Kompleksu.

zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w liczbie nie mniejszej niż 9 osób) w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).
Ponadto ww. osoby pracować mają na terenie KP-E w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, przedłoży Zamawiającemu informację na temat ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z ich wykazem, ze wskazaniem czynności, które dana osoba będzie wykonywała w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniem OPZ, w szczególności zapisami zawartymi w pkt. III.1. OPZ, w liczbie nie mniejszej niż 9 osób, w całym okresie jego realizacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia wśród pracowników realizujących prace związane z przedmiotem umowy. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne osoby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w oświadczeniu dotyczącym zatrudnienia na umowę o pracę.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. III.1. OPZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 9.4.).
Jeśli w trakcie wykonywania umowy nastąpi zmiana osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zobowiązany jest, bez wezwania, przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający, że nowa osoba została zatrudniona również na podstawie umowy o pracę i posiada odpowiednie kwalifikacje.

Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów objętych zamówieniem.

Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe zgodnie z § 5.1. umowy.

Szczegółowy opis zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 3 pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ).
Płatności częściowe:
Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności częściowych zawarte są we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ.
77400000-4 – usługi zoologiczne
77300000-3 – usługi ogrodnicze
79952100-3 - usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
98341120-2 – usługi portierskie
90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000-9 – usługi odśnieżania
90630000-2 – usługi usuwania oblodzeń

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Administrowanie budynków
  • Usługi eksploatacji budynków
  • Utrzymanie zieleni

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się