Utrzymanie czystości, porządku i zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania porządku, czystości i zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego w poniższym zakresie:

ZADANIE NR 1 - Bieżące utrzymanie pasa drogowego dróg/ulic powiatowych na terenie miasta Iława w następującym zakresie:
a) Utrzymanie trawników wraz z uprzątnięciem chodników i jezdni,
b) Wykaszanie pasów drogowych wraz z ich uprzątnięciem,
c) Formowanie koron drzew,
d) Utrzymanie drzew młodych,
e) Utrzymanie krzewów starszych,
f) Utrzymanie krzewów młodszych,
g) Utrzymanie żywopłotów,
h) Utrzymanie kwietników obsadzonych różami i bylinami,
i) Utrzymanie zieleni wokół budynku ul. Kościuszki 33 A,
j) Wiosenne grabienie terenów zielonych,
k) Jesienne grabienie trawników,
l) Jesienne grabienie pasów drogowych,
m) Podlewanie roślin wodą,
n) Rozścielenie ziemi urodzajnej na kwietnikach,
o) Ściółkowanie krzewów,
p) Usunięcie suchych konarów i gałęzi drzew starych,
q) Jednorazowe pozimowe oczyszczanie ulic, chodników, parkingów itp.,
r) Zamiatanie ulic,
s) Zamiatanie opasek bezpieczeństwa przy ulicach,
t) Zamiatanie chodników,
u) Opróżnianie koszy ulicznych,
v) Zamiatanie terenu wokół budynku ul. Kościuszki 33A,
w) Czyszczenie wiaty przystankowej przy ul. Andersa
x) Interwencyjne sprzątanie pasa drogowego z zanieczyszczeń,
Szczegółowy wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy zawiera załącznik nr 1 do wzoru / projektu umowy dla zadania nr 1.
Wykaz terenów zieleni i ciągów komunikacyjnych objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 2 do wzoru / projektu umowy dla zadania nr 1.
Obszar objęty zamówieniem i lokalizację terenów zieleni oraz ciągów komunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 4 do wzoru/projektu umowy dla zadania nr 1.
Wszystkie odpady pozyskane należy zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 z późn. zm.).

ZADANIE NR 2 - Bieżące utrzymanie pasa drogowego dróg/ulic powiatowych na terenie miasta Lubawa w następującym zakresie:
a) Utrzymanie trawników wraz z uprzątnięciem chodników i jezdni.
b) Wykaszanie pasów drogowych wraz z ich uprzątnięciem,
c) Utrzymanie żywopłotów,
d) Wiosenne grabienie terenów zielonych,
e) Jesienne grabienie trawników,
f) Jesienne grabienie pasów drogowych
g) Jednorazowe pozimowe oczyszczanie ulic, chodników, parkingów itp.,
h) Zamiatanie ulic
i) Zamiatanie chodników
j) Opróżnianie koszy ulicznych.
k) Interwencyjne sprzątanie pasa drogowego z zanieczyszczeń
Szczegółowy wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy zawiera załącznik nr 1 do wzoru/projektu umowy dla zadania nr 2.
Wykaz terenów zieleni i ciągów komunikacyjnych objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 2 do wzoru/projektu umowy dla zadania nr 2.
Obszar objęty zamówieniem i lokalizację terenów zieleni oraz ciągów komunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 4 do wzoru/projektu umowy dla zadania nr 2.
Wszystkie odpady pozyskane należy zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 z późn. zm.).

ZADANIE NR 3 - Sprzątanie pasa drogowego z zanieczyszczeń (odpadów, śmieci) z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego (z wyłączeniem terenu miasta Iława i Lubawa) w następującym zakresie:
a) Interwencyjne sprzątanie pasa drogowego z zanieczyszczeń
Szczegółowy wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy zawiera załącznik nr 1 do wzoru/projektu umowy dla zadania nr 3.
Wszystkie odpady pozyskane należy zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 z późn. zm.).
2. Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wraz opisem
Nazwa: Kod
Usługi pielęgnacji drzew: 77211500-7
Usługi ogrodnicze: 77300000-3
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych: 77310000-6
Usługi usuwania chwastów: 77312000-0
Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów: 77340000-5
Usługi wywozu odpadów: 90511000-2
Usługi zbierania śmieci: 90511300-5
Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane: 90600000-3
Usługi sprzątania i zamiatania ulic: 90610000-6
3. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, udostępnić środek transportu wraz z kierowcą, z co najmniej dwoma miejscami do siedzenia dla przedstawicieli Zamawiającego w celu kontroli jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia, odbioru zleconych na dany okres prac. Koszty transportu obciążają Wykonawcę. Nie zapewnienie przez Wykonawcę środka transportu wraz z kierowcą, w celu przeprowadzenia odbioru prac, skutkuje uznaniem przez Zamawiającego, że określony rodzaj prac w danym okresie został niewykonany, co spowoduje naliczenie kary zgodnie z zapisami wzoru/projektu umowy stanowiącej załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ.
4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane zadanie.
Oferta na każde z zadań musi zawierać komplet dokumentów wymaganych w SIWZ.
5. Na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu usług, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.).
5.1. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tj. stosowne oświadczenia bądź też przedstawienie zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, wykonującymi czynności określone w ust. 5.
5.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu wykaz pracowników, o których mowa w ust. 5.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
ul. Tadeusza Kościuszki
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się