PROWADZENIE NIESTRZEŻONEJ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW W CIĄGU ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA TURKU: PL. WOJSKA POLSKIEGO, PL. HENRYKA SIENKIEWICZA, UL. KOLSKA, UL. KALISKA, UL. SZEROKA I UL. BROWARNA

» Opis zapytania

1. Prowadzenie niestrzeżonej strefy płatnego parkowania pojazdów w pasie drogowym na terenie miasta Turku, w ciągu następujących ulic gminnych: Pl. Wojska Polskiego, Pl. Henryka Sienkiewicza, ul. Kolska, ul. Kaliska, ul. Szeroka, ul. Browarna. Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z uchwałą nr XLI/353/18 o zmianie uchwały nr XXX/263/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na trenie miasta Turku, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 19 lipca 2018 r. poz. 6026) Dowody wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania, w postaci abonamentów i biletów opłaty parkingowej, dostarczy zamawiający. 2. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobierane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 10:00 do 18:00, w następujących wysokościach: 1) za pierwsze pół godziny parkowania – 1,00 PLN 2) do jednej godziny parkowania – 2,00 PLN 3) za każdą następną rozpoczętą godzinę – 2,00 PLN 3. Ponadto do obowiązków wykonawcy należeć będzie: -dokonywanie wpłat pobranych codziennie należności z tytułu opłat parkingowych i wykupionych abonamentów miesięcznych najpóźniej w dniu następnym za dzień poprzedni bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Turku lub na rachunek bankowy zamawiającego; -miesięczne rozliczanie się z pobranych druków opłat parkingowych i abonamentów miesięcznych oraz z dokonanych dziennych wpłat należności z tytułu pobranych opłat parkingowych i wykupionych abonamentów miesięcznych za poprzedni miesiąc, jednakże nie później niż do dnia 10-go każdego następnego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Turku. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy; -miesięczne rozliczanie się z dokonanych dziennych wpłat należności z tytułu pobranych opłat parkingowych i wykupionych abonamentów miesięcznych za poprzedni miesiąc, nie później niż do dnia 10-go każdego następnego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Turku; -w przypadku wystąpienia sytuacji nie uiszczenia opłaty parkingowej przez parkującego w strefie płatnego parkowania, prowadzenie niezbędnych czynności przygotowawczych mających na celu egzekucję opłaty dodatkowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, m.in. wykonanie stosownej dokumentacji fotograficznej; -kwartalne rozliczanie się z wpływów z tytułu opłat dodatkowych; -rozliczanie się z pobranych druków zawiadomień o konieczności wniesieni opłaty dodatkowej przynajmniej raz w miesiącu, jednakże nie później niż do dnia 10-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc; -zapewnienie odpowiedniej liczby sprzedawców biletów parkingowych, tak zwanych „inkasentów” , do sprawnej obsługi ulic objętych strefą płatnego parkowania na terenie miasta Turku; -wyposażenie inkasentów w identyfikatory i kamizelki odblaskowe; -składanie dziennych raportów telefonicznych o obstawieniu inkasentami poszczególnych ulic objętych strefa płatnego parkowania na terenie miasta Turku, w każdym dniu funkcjonowania strefy do godziny 11:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się