Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie osiedle Garbarskie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie osiedle Garbarskie, w liczbie 396 roślin.

Zamawiający stara się o dofinansowanie realizacji zamówienia w ramach projektu Zamawiającego pn.: „Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”, (zwanego w dalszej części „Projektem”), który miałby być współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 13.3 - „Rewitalizacja obszarów miejskich”.

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
03452000-3 Drzewa
03451300-9 Krzewy

Ilości drzew i krzewów poszczególnych gatunków i odmian oraz asortymentów, które mają być dostarczone w zakresie zamówienia przedstawia Tabela 1 i Tabela 2:
- drzew liściastych 76 szt.,
- krzewów liściastych 320 szt.,
Tabela 1
DRZEWA
Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość sztuk Obwód pnia [cm] Pojemnik/
Wysokość Rodzaj uprawy
1 Robinia akacjowa 'Umbraculifera' Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' 3 12-14 200-220 B
2 Buk pospolity 'Purpurea Pendula' Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' 14 12-14 200-220 B
3 Brzoza brodawkowata 'Youngii' Betula pendula 'Youngii' 9 12-14 200-220 B
4 Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' Betula utilis 'Doorenbos' 10 12-14 200-220 K
5 Wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' Prunus eminens 'Umbraculifera' 17 12-14 200-220 B
6 Wiąz górski 'Camperdownii' Ulmus glabra 'Caperdownii' 3 12-14 200-220 B
7 Klon zwyczajny 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum' 2 12-14 200-220 B
8 Śliwa wiśniowa 'Pissardii' Prunus cerasifera 'Pissardii' 11 12-14 200-220 K
9 Klon zwyczajny 'Golden Globe' Acer platanoides 'Golden Globe' 3 12-14 200-220 B
10 Jarząb pospolity 'Fastigiata' Sorbus aucuparia 'Fastigiata' 4 12-14 200-220 B
SUMA 76

Tabela 2
KRZEWY
Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość sztuk Pojemnik/
Wysokość Rodzaj uprawy
1 Perowskia 'Blue spire' Perovskia 'Blue spire' 70 C-2
wys. 20-30 cm K
2 Dereń biały 'Sibirica' Cornus alba 'Sibirica' 10 C-2
wys. 40-60 cm
K
3 Berberys Thunberga 'Bonanaza Gold' Berberis thunbergii 'Bonanza Gold' 168 C-2
wys. 20-30 cm K
4 Berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' 72 C-2
wys. 20-30 cm K
SUMA 320
Użyte w tabelach oznaczenia i wymiary mają następujące znaczenie:
1) uprawiane w gruncie (z bryłą korzeniową – B lub z gołym korzeniem – bB),
2) produkowane w pojemnikach – K
3) W kolumnie „obwód pnia, pojemnik/wysokość w cm” – podano wymagane:
a) obwody pni drzew mierzone na wys.1 m,
b) wysokość, długość pędów

Zakres przedmiotu zamówienia
Czynności do wykonania przy realizacji zamówienia:
1. Dostawa materiału szkółkarskiego zgodnie z Tabelą 1 oraz Tabelą 2 do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. ul. Zielona 1 w Lubartowie – w maksimum 3 partiach.
2. Właściwe zabezpieczenie materiału szkółkarskiego do transportu, tak aby uchronić go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym.
Nasadzenia przewidziane do realizacji zostaną wykonane przez pracowników Zamawiającego.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy
a) Materiał roślinny należy przygotować zgodnie z SIWZ.
b) Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie prac do dokonywania roboczych uzgodnień prac z Zamawiającym.
c) Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.

Zamawiający zamawia materiał szkółkarski o następujących parametrach: drzewa form piennych (z pniem o minimalnej długości 2,2 m i prawidłowo wykształconą koroną dla danego gatunku i odmiany) i kolumnowych (wąsko rosnące zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkółce), krzewy form naturalnych (rozkrzewione, nie podkrzesywane w szkółce).
Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata.
Każda roślina powinna być opatrzona etykietą z pełną nazwą polską, łacińską oraz odmianą.


Materiał musi posiadać następujące cechy:
a) podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości minimum 2,2 m,
b) pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
c) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik,
d) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce – odpowiednio dla gatunku i odmiany,
e) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
f) dobrze wykształcona bryła korzeniowa kilka razy szkółkowana, dla drzew o obwodzie pnia: 8-10 cm, średnica bryły 30 cm, o obwodzie 12-14 cm, średnica bryły 40 cm. Rośliny kopane z gruntu powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą korzeniami z włośnikami, zabezpieczoną do transportu: jutą lub kontenerem w przypadku krzewów. Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny.

Wady niedopuszczalne:
a) silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
b) objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
c) odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
d) złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
e) ślady żerowania szkodników,
f) oznaki chorobowe,
g) martwice i pęknięcia kory,
h) uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
i) dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidłowo wykształconego przewodnika,
j) uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła),
k) pnie drzew nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych z interwencją
ogrodniczą lub pogodą,
l) niedopuszczalne są rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną
interwencją ogrodniczą (na przykład późnym usunięciem: bocznych pędów, zbyt
silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu).

IV. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia do 29.03.2019 r., z zastrzeżeniem iż Zamawiający będzie zamawiał partie roślin objętych przedmiotem zamówienia, a Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć daną partię roślin w terminie do 3 dni od telefonicznego/mailowego zamówienia danej partii roślin przez Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
2. W zakresie warunku określonego:
1) w pkt V.1.2) SIWZ wykażą, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dokonali sprzedaży materiału szkółkarskiego dla tego samego odbiorcy o łącznej wartości co najmniej 20 000,00 zł;
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 15 Regulaminu zlecenia usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Wyciąg z regulaminu w zakresie § 15 dotyczącego wykluczenia Wykonawców z postępowania zawarty jest w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, pełna treść Regulaminu dostępna jest dla Wykonawców na stronie internetowej www.smlubartow.pl.
4. Niezależnie od przyczyn wykluczenia wskazanych w punkcie V.3 powyżej, z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
5. Ocena spełniana w/w warunków dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.03.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Cicha 6
Lubartów 21-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie
ul. Cicha 6
Lubartów 21-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.