Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy jakości życia mieszkańców

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia pn.: „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy jakości życia mieszkańców” jest zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych. Zamówienie polega na opracowaniu uproszczonej dokumentacji projektowej, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013 lub równoważnej.
2. Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi fabrycznie nowymi produktami.
3. Zakres robót obejmuje budowę kompletnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków opartej o technologię osadu czynnego w układzie przepływowym z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.
4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Ogrodzieniec, w miejscowościach i na działkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 10 do SIWZ w ilości 36 szt. do 4 RLM (typ A) – część nr 1 i 36 szt. dla 5-8 RLM (typ B) – część nr 2 - przydomowych mechaniczno – biologicznych oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się