Sporządzanie wycen brakarskich drzew usuwanych na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka

» Opis zapytania

Nazwa: Sporządzanie wycen brakarskich drzew usuwanych na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka
Opis: Proszę o podanie:
kwoty za wykonanie wyceny brakarskiej dla 1 szt. drzewa oraz
wybranie prawidłowej stawki podatku VAT.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Oświadczenie - split payment (Proszę wskazać czy numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturach/rachunkach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo Bankowe (Dz.U. 2018.2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
*Proszę wpisać" "Jest rachunkiem VAT" lub "Nie jest rachunkiem VAT".
)
Warunek udziału - umiejętność wykonywania wycen brakarskich (Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli oferent
wykaże, że posiada wykształcenie minimum średnie w zakresie leśnictwa lub ukończył kurs
brakarski. Proszę o wpisanie: ,,Tak posiadam" (Proszę o załączenie skanu dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku np. skan dyplomu, skan dokumentu ukończenia kursu brakarskiego) lub ,,Nie posiadam".)
offer_value (Wartość oferty)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się