Dostawa produktów firmy BETA

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów firmy BETA zgodnie z wykazem części znajdującym się w Formularzu w SWZ.

2. Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

3. Do oferty należy dołączyć:

a) Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę
w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia.

c) Kartę Wykonawcy, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia.

d) Dokument zaświadczający o współpracy z producentem ww. asortymentu (np.: umowa o współpracy, certyfikat autoryzowanego przedstawiciela itp.). Warunek nie dotyczy producenta jeśli zdecyduje się przystąpić do przetargu.

4. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na zamienniki.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

9. Oferty należy składać elektronicznie do dnia określonego w Ogłoszeniu. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr MERCUS/P3/19/60480, Dostawa produktów firmy BETA – Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Marcin Zajchowski, nie otwierać przed dniem 01.03.2019 r. godz. 14:00." Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.

10. Termin zadawania pytań: 2 dni robocze przed terminem składania ofert.

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu postępowania, załączonej dokumentacji i innych warunków należy przekazywać drogą elektroniczną w Systemie Wspierania Zakupów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynęło e-mailem do Operatora postępowania i/lub po terminie bez odpowiedzi.

11. Termin udzielenia odpowiedzi: 1 dzień roboczy przed terminem składania ofert.

12. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania Ogłoszenia.

13. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę rabatu udzielonego od cen katalogowych producenta wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia – Cennik BETA.

14. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.

15. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium udzielonego rabatu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższym rabatem.

17. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Dostawy sukcesywnie przez okres 24 miesięcy. Termin realizacji zamówienia do 3 tygodni od daty otrzymania zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.03.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się